Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

2009-01-20

Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXIX/256/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009, oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXIX/249/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji sportowej i kulturalnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.

I. Rodzaje zadań
1. W powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w 2009 roku zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

L.p.
Nazwa zadania
Termin realizacji
Symbol działania Planu Rozwoju Lokalnego
Kwota
1.
Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo - turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizacja eliminacji powiatowych (Mistrzostw Powiatu) i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego
cały rok
II6Aa/60
10.000,00 zł
2.
Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach szczebla ponadpowiatowego
cały rok
II6Aa/60
10.000,00 zł
3.
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
cały rok
II6Ab/61
200.000,00 zł
4.
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
cały rok
II6Aa/60
70.000,00 zł
5.
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach wypoczynku podczas ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią.
lipiec, sierpień
II6Aa/60
10.000,00 zł
RAZEM:
300.000,00 zł

2. W powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będę w 2009 roku zadania w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

L.p.
Nazwa zadania
Termin realizacji
Symbol działania Planu Rozwoju Lokalnego
Kwota
1.
Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali dla dzieci i młodzieży osadzonych w tradycji ludowej i regionalnej
cały rok
IV1Aa/79
20.000,00 zł
RAZEM:
20.000,00 zł

II. Termin i warunki realizacji zadania
Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich umowach.

III. Termin składania ofert:
  1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 19 lutego 2009r, do godz. 15.00.
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 (sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
  3. Odpowiedni wniosek oferty do pobrania ze strony internetowej - pobierz wniosek
IV. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty. Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od daty otwarcia ofert Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w formie Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
  1. Zawartość merytoryczna oferty.
  2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych.
  3. Wymierne efekty.
  4. Charakter i zasięg oddziaływania.
  5. Rzetelny budżet.
  6. Stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych.
  7. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Powiat Gnieźnieński w budżecie 2009 roku na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
Każde z wymienionych zadań może być realizowane przez kilka organizacji.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:

Tomasz Pokładecki (w zakresie sportu) – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 pok. 211, tel. 061/424-07-47 e-mail: tomek@powiat-gniezno.pl
Maciej Walery (w zakresie kultury) – podinspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 pok. 214, tel. 061/424-07-50 e-mail: oswiata3@powiat-gniezno.pl

Starostwo Powiatowe