Regulamin usuwania azbestu przyjęty, przetarg na Wykonawcę ogłoszony!

2009-04-02

Regulamin wraz z wnioskami oraz wzorami umów dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa www.naszesrodowisko.pl i został rozesłany po gminach.

W dniu 1 kwietnia 2009 r. został również ogłoszony przetarg nieograniczony na Wykonawcę zadania w zakresie likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - www.powiat-gniezno.pl, w zakładce Przetargi, komunikaty, ogłoszenia. Składanie ofert i ich otwarcie przewidziane jest w dniu 9 kwietnia 2009 r. Po wyborze Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy będzie można składać wnioski we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania urzędach gmin.

Magdalena Musiałowicz

Starostwo Powiatowe