Awans zawodowy nauczycieli

2009-07-20

Nauczyciel kontraktowy po odbyciu stażu i pomyślnie odbytej rozmowie kwalifikacyjnej uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego, a po kolejnych trzech latach może ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny zostały złożone 32 wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą odbycie stażu przez nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione po dokonaniu formalnej analizy dokumentacji. Komisja kwalifikacyjna dokona analizy dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy. Rozmowy kwalifikacyjne z pierwszymi nauczycielami kontraktowymi odbyły się dzisiaj. Oznacza to, że już wkrótce szkoły podległe starostwu będą mogły poszczycić się kadrą o wyższych kompetencjach zawodowych, gdyż nauczyciele wzbogacający swój staż na uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego są bardziej twórczy, zadowoleni z siebie i swojej pracy, wdrażają innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne i edukacyjno-artystyczne, publikują i dzielą się wiedzą z innymi.

Nie zostało natomiast jeszcze zakończone postępowanie kwalifikacyjne nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Taka forma doskonalenia zawodowego podnosi jakość pracy szkoły, a zatem wpływa pozytywnie nie tylko na wizerunek jednostki oświatowej, ale również na poziom zdobywanej przez uczniów wiedzy i ich umiejętności.

Ogółem w powiecie gnieźnieńskim jest zatrudnionych 928 nauczycieli. Aktualna struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach powiatu gnieźnieńskiego przedstawia się następująco:


Starostwo Powiatowe