XII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2003-11-28

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia bytowego ludzi starszych, bezdomnych i niepełnosprawnych,
 8. Złożenie rocznych sprawozdań z działalności w 2003 r. Komisji Finansowej, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 9. Informacje
 10. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż trzy lata części nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego,
  2. wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Miasta Gniezna,
  3. określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki przekazane przez PFRON,
  4. wyrażenia zgody na zmianę kwoty na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  5. kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego w Gnieźnie wraz ze zmianą kotłów węglowych na kotły opalane gazem ziemnym GZ-35 i modernizacją systemu ogrzewania, ułożenia 80 m2 kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. (ul. Powstańców Wielkopolskich),
  6. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego,
  7. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2003 rok.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych,
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 13. Wolne głosy,
 14. Zakończenie sesji.
Starostwo Powiatowe