Zaproszenie na XLIII sesje Rady Powiatu

2009-10-22

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

NADZWYCZAJNEJ XLIII SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
27 PAŹDZIERNIKA 2009 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Starosty nt. analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia na podstawie art. 25c ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych na podstawie art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 10. Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Gnieźnieńskim (wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych w roku 2009).
 11. Polityka Powiatu w zakresie kultury i sportu.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: podziału środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  2. w sprawie: ustalenia kierunku działania dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, dotyczącego przystąpienia do realizacji projektu „Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Gnieźnieńskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
  3. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 z dnia 25 września 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne – Zakrzewo.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe