Podsumowanie pracy Społecznej Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej

2010-11-18

Rada podczas ostatniej, czteroletniej kadencji, opiniowała i podejmowała uchwały związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Na dzisiejszym posiedzeniu dyrektor ZOZ Włodzimierz Pilarczyk przedstawił aktualną sytuację finansową zespołu oraz omówił pokrótce zadania, które ZOZ będzie realizował w najbliższym kwartale. Na zakończenie dyrektor dziękował wszystkim członkom rady za ich wkład w tą społeczną pracę na rzecz dobrego funkcjonowania zespołu opieki. Przewodniczący Społecznej Rady ZOZ wicestarosta Dariusz Pilak również złożył gorące podziękowania dyrektorom Zespołu Opieki Zdrowotnej, członkom rady, pracownikom ZOZ, a także przedstawicielom działających na terenie ZOZ związków zawodowych za merytoryczną i dobrą pracę wykonaną na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
Starostwo Powiatowe