Efekty współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2010-12-13

Umowy zostały zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Przemysława Gonerę i zastępców Prezesa - Ewę Hoffmann i Jerzego Pucha a Powiatem Gnieźnieńskim reprezentowanym przez Starostę Dariusza Pilaka i Wicestarostę Roberta Andrzejewskiego przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu - Aleksandry Piątkowskiej-Radom.
W myśl przedmiotowych umów kwotę dotacji należy wykorzystać do końca bieżącego roku.
Realizacja powyższych przedsięwzięć w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ekologicznego naszego regionu i wpłynie na poprawę monitorowania jakości powietrza poprzez zastosowanie specjalistycznego sprzętu i efektywnych rozwiązań techniczno - organizacyjnych.Starostwo Powiatowe