III sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2010-12-22

III SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
29 grudnia 2010 roku
PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. vSprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, przyznawanych z budżetu powiatu gnieźnieńskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 – 2023.
 9. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2011.
  1. projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. opinia Komisji stałych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe