Królewskie Miasto Gniezno

2011-06-30

Zapraszamy do udziału w konkursie na pocztówkę z Gniezna oraz na krótki film o naszym mieście. Promotor konkursu „Discovery Historia” jest fundatorem atrakcyjnych nagród, a nagrodzone prace mogą stać się wizytówką promocyjną miasta.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich, którzy przez wypełnienie karty zgłoszenia akceptują warunki konkursu i zgadzają się na werdykt jury powołanego przez organizatora. Ogólne zasady konkursu:
 1. konkurs na pocztówkę z Gniezna
  Uczestnik konkursu może przesłać do 5 fotograficznych lub graficznych projektów pocztówki z Gniezna, które powinny zawierać następujące elementy:
  • tematem pracy musi być widok miasta Gniezna rozpoznawalny i łatwo identyfikowalny – nie koniecznie Katedra;
  • częścią integralną projektu powinien być napis „Królewskie Miasto Gniezno” lub „Pozdrowienia z Królewskiego Miasta Gniezna”
  Pocztówka musi mieć jeden z dwóch formatów: 15x10 cm lub 20x10 cm. Projekt powinien być przedstawiony w skali 1:1 (jako wydruk) oraz w postaci elektronicznej (jako plik *.jpeg wielkości max. 5 MB oraz rozdzielczości min. 300 DPI) na płycie CD. Do projektu powinna być załączona karta zgłoszenia wg. załączonego wzoru.

 2. konkurs na krótki film o Gnieźnie
  Uczestnik konkursu może przesłać do 3 filmów o czasie do 3 min. każdy. Filmy powinny być zapisane w formacie *.avi na płycie CD. Filmy powinny być nakręcone dowolnym urządzeniem na to pozwalającym (od telefonu do kamery). Ideą przewodnią każdego filmu powinno być pokazanie Królewskiego Miasta Gniezna. Do każdej płyty powinna być załączona karta zgłoszenia wg wzoru.

 3. zasady ogólne:
  1. Zgłoszone do konkursu prace (niezależnie od działu) powinny być autorstwa zgłaszającego. Powinny być nowe, tzn. niepublikowane wcześniej oraz nie zgłaszane do innych konkursów.
  2. Prace należy przesłać do organizatora w terminie do dnia 20 lipca 2011 r. (decyduje data dostarczenia do sekretariatu MOK Gniezno). Adres wysyłkowy: Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11 62-2oo Gniezno z dopiskiem „foto-video”.
  3. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane jako materiały promocyjne z podaniem danych autora.
  4. W sprawach nie wymienionych decydujący głos należy do organizatora.
  5. Informacje uzupełniające i formalno-prawne:
Discovery Historia (Discovery Polska Sp. Z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa NIP 527 23 22 571.)

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11 62-200 Gniezno NIP 784 19 61 204 Dotyczy nagród:
Wzór
----------------------------------------

Gniezno, czerwiec 2011.

Nazwisko i imię
Adres
Ilość i tytuły prac
Rok wykonania

Oświadczenie: Niniejszym oświadczam, że jestem wyłącznym autorem zgłoszonych do konkursu prac i wyrażam zgodę na ich niekomercyjne wykorzystanie przez organizatora.

data i czytelny podpis autora prac

----------------------------------------


Fundator nagród: Discovery Historia
Patronat medialny: Informacje Lokalne Gniezno
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury Gniezno

Starostwo Powiatowe