Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2012-02-13

Uchwałą nr VI/52/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 marca 2011r. Rada przyjęła do realizacji Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 ,, BEZPIECZNY POWIAT”, przygotowany przez Komisję. Jest to kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, adresowany do wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem przestępczości i patologii. Wskazano w nim obszary zagrożeń i przedsięwzięcia do realizacji oraz wskazano partnerów do współpracy (współwykonawców) w realizacji Programu, a także terminy działań. Program obejmuje następujące kierunki działania: zapewnienie porządku publicznego, działalność prewencyjno – wychowawcza, bezpieczeństwo komunikacyjne, wypoczynek – rekreacja, zagrożenia kryzysowe ( pożarowe, chemiczne, ekologiczne, medyczne itp.), zagadnienia promocyjno – informacyjne w sferze bezpieczeństwa.

W trakcie obrad Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Programu za 2011 rok, przygotowanym przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na podstawie materiałów przedstawionych przez służby, inspekcje , straże i inne podmioty uczestniczące w jego realizacji.

W uzupełnieniu sprawozdania dyrektor PZD poinformował o przygotowaniach we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego i gminami wyznaczenia miejsca do ważenia pojazdów o nacisku na oś większym niż dozwolony.

Natomiast dyrektor ZOZ poinformował, że w wyniku odwołania przyznane zostały przez NFZ kontrakty dla poradni „K”, reumatologicznej i urologicznej.

Komisja wyraziła pozytywną opinię wniosku Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, kierowanego do Zarządu Powiatu w sprawie uruchomienia środków finansowych z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup: przenośnego agregatu prądotwórczego , 3 radiotelefonów, elektronicznej syreny alarmowej, defibrylatora oraz kompletów odzieży ochronnej dla członków PCZK.

Starostwo Powiatowe