XXXII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2013-01-17
XXXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
31 stycznia 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
 8. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012:
  1. Komisja Rewizyjna;
  2. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  3. Komisja Finansowa;
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej;
  6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przekazania według właściwości skargi Pani E.G. i Pana T.G. na nieudzielenie odpowiedzi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie;
  2. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w roku 2013 Projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
  3. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII/141/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” w latach 2012-2013, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  4. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu powiatu gnieźnieńskiego przez niepubliczne szkoły i placówki oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe