Nabór wniosków w ramach PO KL poddziałania 2.1.1 „Zielone światło !”-wsparcie rozwiązań proekologicznych

2013-01-31Wnioski o dofinansowanie projektów należy:
  1. złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:
    Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
    ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

  2. przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
    w terminie: do 28 lutego 2013 r. do godziny 16.00
Na co można uzyskać wsparcie:

szkolenia (w tym szkolenia w formie studiów podyplomowych) oraz doradztwo dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu: Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
  1. przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),
  2. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorca.
Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 394 511 298 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 122 mln PLN. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 6 100 000,00 PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze składane przez projektodawców od wyników oceny.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 10 mln PLN.

Wszelkie informacje wraz z dokumentacją dostępne są na stronie internetowej: www.pokl.parp.gov.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego   
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl 

Starostwo Powiatowe