XXXIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2013-06-13
XXXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
25 czerwca 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012,
  2. sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012,
  3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012,
  4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2012 rok,
  6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 rok,
  7. dyskusja absolutoryjna,
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  9. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Gospodarka finansami Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz ustosunkowanie się dyrektora do informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2013r. dotyczących wyników kontroli gospodarki finansowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie w kwietniu 2013r. przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
 8. Zobowiązanie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do podjęcia działań w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/9/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych;
  2. w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Prezesa Zarządu TEB Edukacja Sp. z o.o. Pana Michała Pełki z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 2;
  3. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Oddziałami Zorganizowanymi przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 i Gimnazjum Specjalne nr 11 w Gnieźnie przy ul. Elizy Orzeszkowej 20;
  4. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/226/2013 z dnia 27.02.2013 r. w sprawie: przekazania dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu na organizację wystawy „Gniezno – Pierwsza Stolica Polski”;
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na Os. Jagiellońskim nr 44 w Gnieźnie;
  6. w sprawie: ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  7. w sprawie: ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, na rzecz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe