XLV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2013-12-17
XLV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
30 grudnia 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 – 2023:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 – 2023,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. dyskusja nad projektem uchwały,
  5. głosowanie uchwały.
 8. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. dyskusja nad projektem uchwały,
  6. głosowanie uchwały.
 9. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie i bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 10. Apel do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych zwykłą większością głosów.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  3. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  4. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  5. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  6. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  7. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  8. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana S. E. na działania Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  9. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana T. D. i M. G. na działania Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  10. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana T. D. i M. G. na działania Starosty Gnieźnieńskiego;
  11. w sprawie: podtrzymania stanowiska określonego w Uchwale Nr XLII/282/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Gnieźnieńskiego;
  12. w sprawie: uchwalenia Programu Gnieźnieńska Karta Seniora;
  13. w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  14. w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XIX/196/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim;
  15. w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013;
  16. w sprawie: utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku przy ul. Gnieźnieńskiej 7.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe