LIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2014-10-10

LIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
23 października 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Starosty nt. analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia na podstawie art. 25c ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami).
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych na podstawie art. 25c ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami).
 8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez inne podmioty.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
 10. Ocena stanu zagrożeń wśród młodzieży, działania profilaktyczne i prewencyjne, współpraca na linii szkoła samorząd.
 11. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w okresie od 26.09.2014 r. do dnia 23.10.2014r.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały nr XV/156/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020;
  2. w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  3. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe