Stypendia Marszałka

2015-08-04

zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria:
  1. uczą się lub studiują w trybie dziennym;
  2. zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego;
  3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia;
  4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21; słuchacze i studenci 4,01;
  5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci 740 zł netto;
  6. złożą odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu;
Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków o stypendium, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.umww.pl w zakładce Departamentu Edukacji i Nauki www.umww.pl

Wypełnione wnioski, wraz z załącznikami, należy złożyć w: w terminie do: Więcej informacji pod numerem tel. 61 424 66 90
Starostwo Powiatowe