XXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2005-09-20

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Wybór Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 8. Zatwierdzenie wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku.
 9. Polityka Powiatu w zakresie kultury i sportu.
 10. Realizacja socjalnego wspomagania uczniów i studentów.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • w sprawie: zmiany uchwały nr X/62/1999 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 1999roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zmianami;
  • w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły i placówki oświatowe;
  • w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki Przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Cieszkowskiego stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Cieszkowskiego stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Witkowie przy ulicy Warszawskiej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/67/2003r. dotyczącej budowy drogi powiatowej Kamionek-Imiołki-Skrzetuszewo;
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/205/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przekazania realizacji inwestycji: modernizacja drogi powiatowej Kamionek-Imiołki-Skrzetuszewo Gminie Kiszkowo;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na modernizację infrastruktury komunikacyjnej (nawierzchni) przed budynkiem Muzeum Początków Państwa Polskiego przez Powiat Gnieźnieński i zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Województwem Wielkopolskim;
  • w sprawie: wymiany kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów ciepłowniczych w budynkach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
  • w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu dot. Programu Integracji i Reintegracji Zawodowej Kobiet - "Metamorfoza".
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Nadoliński

Starostwo Powiatowe