14,5 mln zł na szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim!

2017-04-04

Samorząd powiatowy prawdopodobnie otrzyma dofinansowanie na trzy projekty - dwa z kasy unijnej i jeden ze środków krajowych.

Największa pula środków, bo niemal 11 mln zł, zostanie skierowana na dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Nastąpi przebudowa i remont istniejących pracowni, pomieszczeń warsztatowych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku stacji kontroli pojazdów na potrzeby budynku dydaktyczno-administracyjnego w Gnieźnie, wraz z remontem infrastruktury technicznej. Zostaną również doposażone stanowiska egzaminacyjne w CKP w celu utworzenia ośrodka egzaminacyjnego w zawodach objętych projektem, a także szkolne pracownie kształcenia zawodowego.

W ramach kolejnego projektu, niespełna 2 mln zł zostaną przeznaczone na przeprowadzenie termomodernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego. W wyniku wykonanych prac nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynku aż o 73,58%.

Trzeci komplementarny projekt, do dwóch wyżej wymienionych, na kwotę 1,8 mln zł ma na celu przeprowadzenie skoordynowanych działań dla wybranych (w wyniku rekrutacji) szkół kształcenia zawodowego w powiecie gnieźnieńskim, zmierzających do indywidualnego wsparcia ucznia w zdobyciu wykształcenia i przejściu do zatrudnienia.

PROJEKT NR 1

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” (projekt współfinansowany ze środków unijnych z programu WRPO 2014+, z EFRR w ramach OSI, działanie 9.3.2; projekt infrastrukturalny)

Całkowita wartość projektu: 10 884 037,01 zł

Wartość dofinansowania (85%): 9 251 431,44 zł

Wkład własny: 1 632 605,57 zł

Projekt zakłada wdrożenie koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim polegającej na rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz centralizacji działań w zakresie szkolnictwa zawodowego. Ośrodkiem rozwoju ma być Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, które będzie koordynować i wspierać wszystkie szkoły zawodowe w regionie w zakresie kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego, kursów zawodowych oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie.

W tym celu CKP podpisze porozumienia o formach współpracy ze szkołami:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie,

 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3,

 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,

 5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych,

 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.

W ramach realizowanego projektu można wyróżnić następujące zadania:

    1. rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego, który obejmie:

    1. doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w CKP w celu utworzenia środka egzaminacyjnego na kwalifikacje w zawodach objętych projektem,

    2. doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego w sprzęty wykorzystujące nowoczesne technologie.

Podstawowe roboty budowlane w ramach projektu będą obejmować remonty pomieszczeń, wymianę posadzek, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę stołówki uczniowskiej, zaplecza socjalnego, w tym szatni dla kobiet i mężczyzn (w ramach budynku A), przebudowę z nadbudową budynku stacji kontroli pojazdów, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek dydaktyczno-administracyjny (w ramach budynku B).

W ramach projektu w budynku CKP planuje się remont i wyposażenie następujących pracowni dydaktycznych:

Z wyposażonych pracowni będą korzystać przede wszystkim uczniowie szkół, które nie posiadają warunków na utworzenie pomieszczeń warsztatowych w obrębie swoich budynków tj. np. ZSP nr 2 i ZSP nr 3, a także ZSP nr 1 (w nowym zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki).

W budynku CKP powstaną również stanowiska egzaminacyjne, które umożliwią zdobywanie wymaganych uprawnień formalnych niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Projekt zakłada również wyposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w sześciu szkołach zawodowych:

PROJEKT NR 2

Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie” (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Wartość projektu 1.911.337,00 zł

Propozycja pożyczki z WFOŚiGW z możliwością umorzenia do wysokości 40% jej wartości.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie robót termo-modernizacyjnych w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Słowackiego 45/47 w Gnieźnie.

Zakres robót termomodernizacyjnych w CKP w Gnieźnie obejmie:

PROJEKT NR 3

Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy” (projekt współfinansowany ze środków unijnych z programu WRPO 2014+, z EFS w ramach OSI, działanie 8.3.1 „tzw. projekt miękki”)

Całkowita wartość projektu: 1 799 599,14 zł

Wartość dofinansowania (90%): 1 529 659,26 zł EFS i 89 979,96 zł BP tj. 1 619 639,22 zł

Wkład własny: 179 959,92 zł

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2021.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie 347 uczniom/uczennicom (128 kobiet, 219 mężczyzn) z wybranych szkół ponadgimnazjalnych – ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie oraz ZSP w Witkowie, przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez:

Starostwo Powiatowe