Rusza „STUDENT" na semestr letni 2005/2006

2006-01-25

Program „STUDENT" jest adresowany do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), uczących się w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu.

Wnioski o dofinansowanie nauki w szkole w półroczu letnim roku akademickiego 2005/2006 należy składać w siedzibie oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby szkoły, w terminie od 1 do 28 lutego 2006 r.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty: opłaty za naukę, zakwaterowanie (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania), dojazdy, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym sprzęt komputerowy i komputerowe programy edukacyjne, wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.

Szczegółowe informacje na temat programu można otrzymać w Oddziale Wielkopolskiego PFRON pod nr tel. 843 55 16 (-17 lub -18) wew. 23 lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Starostwo Powiatowe