Porozumienie pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Funduszem Promocji i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego

2003-06-02

Na mocy tego porozumienia Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. jest jednostką certyfikowaną Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. (FRiPWW). Oznacza to, że w gnieźnieńskiej Agencji będzie można zapoznać się z procedurami uzyskania poręczenia kredytu w FRiPWW, otrzymać niezbędne druki oraz uzyskać informacje jak je wypełnić. Istotnym elementem jednostki certyfikowanej jest fakt, iż wnioski o poręczenie z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego będą opiniowane przez GARG Sp. z o.o. przed jego udzieleniem. Od tej chwili GARG Sp. z o.o. jest uprawniony do reprezentowania Funduszu.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. jest pierwszym w Polsce Funduszem Samorządowym, który został utworzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z zatwierdzoną przez Sejmik strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Województwa w dniu 29 grudnia 2001r. podjął uchwałę o powołaniu spółki akcyjnej pod nazwą "Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego". Początkowo Fundusz został wyposażony w kapitał w wysokości 3 mln. złotych, a jedynym akcjonariuszem spółki stało się Województwo Wielkopolskie. Obecnie kapitał zakładowy wynosi 9.150.000,00 złotych, a akcjonariuszami są oprócz Województwa Wielkopolskiego - Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. i Powiat Śremski. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. jest instytucją non-profit, tzn. nie jest nastawiony na generowanie zysku, a nadwyżki przychodów nad wydatkami przeznacza na działalność statutową. Do zadań statutowych Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. należy rozwój i promocja Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej (co łączy się z zachowaniem dotychczasowych oraz tworzeniem nowych miejsc pracy).

Jednym z narzędzi do realizacji tych zadań jest Fundusz Poręczeniowy, który udziela poręczeń, gdzie max kwota poręczenia nie może być wyższa niż 10% kapitału zakładowego Funduszu. Fundusz odpowiada do kwoty nie większej niż: 70% kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki bankowej lub do 50% kwoty udzielonej pożyczki przez instytucję finansową inną niż bank. Max okres poręczenia dla kredytu i pożyczki bankowej wynosi do 5 lat a pożyczka zaciągnięta w instytucji finansowej innej niż bank - do 3 lat.

Dlaczego jeszcze jedna instytucja poręczająca kredyty i pożyczki w Gnieźnie skoro jest już Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Dlatego, że w GARG Sp. z o.o. poręczyć można do 30 tysięcy złotych a w FRiPWW S.A. do blisko 300 tysięcy złotych. Więcej informacji o Fundusz można jeszcze zaczerpnąć na stronie www.fripww.pl oraz w GARG-u..

Starostwo Powiatowe