Aktualne Programy Unii Europejskiej

 

W rozwoju gospodarczym Polski, poszczególnych regionów w tym powiatów ogromne znaczenie odgrywały i będą odgrywały środki pomocowe pochodzące przede wszystkim z Unii Europejskiej.
Przed przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego kolejny okres finansowania (2007 - 2013). Wsparcie dostępne będzie w szczególności w ramach:


Regionalny Program Operacyjny dla Wielkopolski na lata 2007 - 2013

Priorytet 1. Potencjał gospodarczy regionu – realizowany poprzez:
Potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw:

 

Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości:

Tworzenie i rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania: fundusze pożyczkowe, fundusze doręczeniowe

Regionalna Strategia Innowacji:

 

Instytucje otoczenia biznesu

 

 

Promocja regionalnej gospodarki

Budowa systemu obsługi inwestora i rozwój marketingu regionalnego

Sieci i kooperacja

 

 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (w tym przede wszystkim drogi dojazdowe i wewnętrzne, bocznice kolejowe, gospodarka wodno-ściekowa, dostarczanie energii, infrastruktura informatyczna)

Priorytet 2. Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju – realizowany poprzez:

Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Regionalne przewozy pasażerskie

Zakup taboru dla kolejowych połączeń regionalnych oraz modernizacja regionalnej sieci kolejowej

Miejski transport zbiorowy

Infrastruktura lotnisk

Zaopatrzenie w energię

Rozwój infrastruktury produkcyjnej i dystrybuującej energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe (projekty o wartości do 5 mln euro)

Priorytet 3. Środowisko – realizowany poprzez:

Infrastruktura ochrony środowiska

Ochrona przyrody

Zaopatrzenie w wodę i gospodarka wodna

Ochrona przeciwpowodziowa apobieganie powodziom:

Bezpieczeństwo środowiskowe i technologiczne

Energia odnawialna

Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii – o mocy do 50 MW (projekty o wartości do 5 mln euro)

Priorytet 4. Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych – realizowany poprzez:
Odnowa miast

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Turystyka

Priorytet 5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Edukacja

Zdrowie

Inna infrastruktura społeczna

Kultura

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

 

 

Mimo, że Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest przewidziany dla większych inwestycji, których wartość przekracza możliwości pojedynczej gminy, czy nawet powiatu, warto zauważyć, że głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.


W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 15 priorytetów:

 

 

 1. Gospodarka wodno-ściekowa.
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
 3. Bezpieczeństwo ekologiczne.
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
 6. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T.
 7. Transport przyjazny środowisku.
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.
 9. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej.
 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
 11. Bezpieczeństwo energetyczne.
 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe.
 13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.
 14. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
 15. Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu Spójności.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013jest skierowany głównie do sektora gospodarczego i naukowego. Głównym jego celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. W programie tym przyjęto następujące priorytety:

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW)

 

 

 • Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację,
 • Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią,
 • Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej.
Mając na uwadze cele nowej Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej, przyjęto (zdefiniowano) w PROW następujące cztery osie wsparcia:
 • Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
 • Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
 • Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
 • Oś 4: Leader.
Działania w ramach Osi 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:
 • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
 • Ułatwienie startu młodym rolnikom (jednorazowa premia w wysokości 50 tys. zł.),
 • Renty strukturalne,
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
 • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. (Scalanie gruntów, Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi).
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.
 • Działania informacyjne i promocyjne (grup producenckich).
 • Grupy producentów rolnych.
 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.
Działania w ramach Osi 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich:
 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
 • Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 • Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe).
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.
 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.
Działania w ramach Osi 3 - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (m.in. zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa oraz upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu),
 • Odnowa i rozwój wsi.
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Działania w ramach Osi 4 – Leader
 • Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich,
 • Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa,
 • Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania – LGD.

 

 

Starostwo Powiatowe