Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Nazwa sprawy:

Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30 - obsługa klienta do godz. 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 • oświadczenie
 • poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (decyzja Transportowego Dozoru Technicznego wydawanego za opłatą, w drodze decyzji)
 • opłata skarbowa

Opłaty:

Opłata skarbowa za:

 • dokonanie wpisu do rejestru – 412 zł
 • rozszerzenie zakresu wpisu – 206 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gnieźnie
18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Termin załatwienia sprawy:

Okres od złożenia wniosku do wydania zaświadczenia nie powinien być dłuższy niż 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (parter) w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2012.1137 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Starostwo Powiatowe