BIPNiedziela, 26.9.2021

Stypendia dla uczniów i studentów

Stypendia dla uczniów i studentów

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie trzy następujące warunki:
 1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym.
 2. Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce – średnia za poprzedni rok nauki
   - słuchacze i studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce – średnia za poprzedni rok nauki.
 3. Pozostają w trudnych warunkach materialnych.
Wnioski należy pobrać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
 • zaświadczenie o dochodach rodziny za poprzedni rok kalendarzowy z: Urzędu Skarbowego, o dochodowości gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta, miasta i gminy,
 • uwierzytelniona kopia orzeczenia Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności.
 • pisemne oświadczenie potwierdzające status opiekuna prawnego/rodzica samotnie wychowującego dziecko.
 • Uczniowie, słuchacze i studenci I roku uwierzytelnioną kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego i zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta.
 • pozostali uczniowie, słuchacze i studenci zaświadczenie ze szkoły/uczelni o wysokości średniej w nauce za poprzedni rok.
 • zobowiązanie do natychmiastowego powiadomienia o utracie prawa do stypendium.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć: do dnia 10.10.2008 – studenci do dnia 5.09. 2008 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20

WAŻNE
Uczeń, słuchacz lub student traci prawo do stypendium gdy:
 • Ukończy szkołę lub uczelnię
 • Przerwie naukę lub studia
 • Nie dostarczy zaświadczenia o kontynuacji nauki, studiów w II półroczu, semestrze do dnia 15 marca do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ulica Piekary 17 VIII piętro pokój 801

Ewa Michalak


drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych