BIPPoniedziałek, 25.10.2021

Ułóż fraszkę, wiersz satyryczny, limeryk o PWSZ w Gnieźnie

Ułóż fraszkę, wiersz satyryczny, limeryk o PWSZ w Gnieźnie


Regulamin
 • Termin nadsyłania prac – 23 marca 2009 r.
 • Ogłoszenie wyników - 26 marca 2009 r.
 • Kategorie konkursu
  1. fraszka
  2. anegdota - wiersz satyryczny
  3. limeryk
 • Cele konkursu:
  Pobudzenie aktywności twórczej studentów gnieźnieńskich uczelni (w konkursie mogą wziąć udział również wykładowcy) oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Gnieźnieńskiego.
 • Konkurs ma charakter otwarty.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • Ukończenie 15 roku życia.
  • Nadesłanie na adres organizatora maszynopisu/wydruku nigdzie nie publikowanych prac w jednej, dwóch lub trzech kategoriach w 2 egzemplarzach.
  • Każdą stronę tekstu należy oznaczyć pseudonimem autora; ten sam pseudonim powinien występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail,
  • Należy też załączyć oświadczenie podpisane przez uczestnika konkursu, w którym uczestnik konkursu stwierdza, że jest autorem fraszki, anegdoty i limeryku.
   (Oświadczam, że jestem autorem/ką przesłanych na konkurs prac: (proszę wymienić tytuły) i przysługują mi niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do korzystania i rozporządzania w/w wierszami. Miejsce, data, czytelny podpis).
  • Tematyka prac musi być związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie (tematy mogą być związane z kierunkami studiów informatyką, ochroną środowiska, zarządzaniem i inżynierią produkcji, transportem, ze studiami technicznymi, inżynierami bądź życiem studenckim)
  • Prace niespełniające wymogów regulaminu i nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez jury.
  • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
  • Dla laureatów przewidziane są nagrody.
  • Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego wypłacania honorarium. Organizator zastrzega sobie do wykorzystania prac konkursowych do celów promocyjnych PWSZ w Gnieźnie.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pwsz-gniezno.edu.pl. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni telefonicznie.
  • Autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród-wieczór poetycki.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu. W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Organizator.
 • Informacji udzielają: Kamilla Kierzkowska, Anna Cieślińska - Rektorat PWSZ w Gnieźnie, tel. 061 424-29-42

  Uwaga. W miarę możliwości oprócz wydruków prosimy o przesyłanie prac w formie elektronicznej (płyta CD lub dyskietka).
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych