BIPCzwartek, 08.6.2023

Praca w wydziale komunikacji przebiega prawidłowo

Praca w wydziale komunikacji przebiega prawidłowo

Nieprawidłowości te były wynikiem braku odpowiedniego nadzoru nad pracownikami wydziału. Brakuje śladów wewnętrznej kontroli. Nie był prowadzony również nadzór nad drukami ścisłego zarachowania.
Efektem tego są zarzuty, jakie prokuratura postawiła wczoraj pracownikom wydziału komunikacji – dotyczą one czynów popełnionych w latach 2005-2006.

Już od początku obecnej kadencji zarząd powiatu rozpoczął działania, które miały na celu usunąć wszystkie złe praktyki, uniemożliwić pracownikom popełnianie przestępstw i usprawnić obsługę petentów.
Wprowadzone zostały zmiany na stanowisku dyrektora i zastępcy dyrektora wydziału, a następnie zmiany organizacyjne w wydziale. Nowa dyrekcja wprowadziła system kontroli wewnętrznej. Systematycznie sprawdzana jest dokumentacja związana z prowadzonymi czynnościami administracyjnymi, sprawdzane jest między innymi, czy dokumentacja potrzebna do zarejestrowania pojazdu jest kompletna, czy umowa kupna – sprzedaży nie jest sfałszowana (poprzez konsultacje z odpowiednimi urzędami). W trakcie tych kontroli wydział wykrył kilkanaście nieprawidłowości, o czym poinformował prokuraturę, a ta po zbadaniu sprawy, kierowała je do sądu.
Audyt wewnętrzny wykrył również takie kuriozalne sytuacje, jak to, że za te same tablice rejestracyjne płacono dwukrotnie, co naraziło starostwo na straty w wysokości 50 tys. zł.
Dokonane zostały również zmiany personalne wewnątrz wydziału. Po wielu zastrzeżeniach, udokumentowanych w formie upomnień, zwolniona została jedna pracownica wydziału, dwie inne zostały odsunięte od wydawania decyzji administracyjnych i przesunięte do innych wydziałów. Wszystkie z nich zostały wczoraj zatrzymane, co potwierdziło słuszność decyzji zarządu.
Prowadzony jest ponadto nadzór nad drukami ścisłego zarachowania (należą do nich również tablice rejestracyjne). Przeprowadzona jest przede wszystkim ich inwentaryzacja, wyznaczone osoby do nadzoru ich przyjmowania i wydawania.
Wyznaczona jest ponadto osoba odpowiedzialna do przyjmowania pod dniu pracy wszystkich dokumentów, zebranych przez pracowników, co jest już wstępną weryfikacją, czy dokumentacja jest kompletna.
Każdy z pracowników jest wyposażony w półkę w szafie pancernej i tylko on ma do niej dostęp, w związku z tym ponosi odpowiedzialność za przechowywane dokumenty. (Wcześniej wszyscy pracownicy mieli dostęp do wszystkich dokumentów).
Brak kolejek, które przez wiele lat były zmorą wszystkich petentów jest widoczny dla wszystkich. Warto przy tym podkreślić, że nie została zwiększona ilość pracowników, lecz nastąpiły zmiany organizacyjne – więcej stanowisk do obsługi petenta, osobne stanowisko do obsługi podmiotów gospodarczych, system numerkowy, punkt informacyjny. Nie zmniejszyła się także ilość rejestrowanych pojazdów, wręcz przeciwnie. (W roku 2006 zarejestrowano 21 tys. 600 pojazdów, w 2008 ok. 24 tys. 600 samochodów).

W dalszym ciągu zarząd powiatu i dyrekcja wydziału będą czynili wszystko, aby wszystkie czynności prowadzone w wydziale przebiegały zgodnie z prawem i były nastawione na profesjonalną obsługę interesanta.

Ewa Michalak, Rzecznik Prasowy Starostwa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki