BIPNiedziela, 26.3.2023

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest


Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w drodze przetargu nieograniczonego spośród 11 ofert, jest konsorcjum Firm PHU „EKO-FLORA” Sp. z o.o. Kowalewo Pomorskie oraz PHU „EKO-MIX” SPUREK KONSTANTY ANDRZEJ Wrocław.

Konsorcjum zaproponowało bardzo korzystną ofertę cenową tj. koszt demontażu 1 kg azbestu wynosi 0,45 zł brutto dla budynków mieszkalnych oraz 0.51 zł brutto dla pozostałych budynków. Natomiast koszt unieszkodliwienia 1 kg azbestu wynosi 0,30 zł brutto - w przeliczeniu na 1 m2 wynosi około 13zł brutto. W związku z powyższym z terenu powiatu będzie można usunąć znacznie więcej wyrobów zawierających azbest niż w roku poprzednim - ponad 900 ton.

Środki na dofinansowanie pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Miejskiego i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Akcję koordynuje Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, przy współudziale wszystkich gmin powiatu oraz Urzędu Miasta.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie prowadzące działalności gospodarczej w odniesieniu do obiektów na których będzie usuwany azbest: właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości.

Dofinansowanie w wysokości 80% nie może przekroczyć 10.000 zł, wymagany jest jedynie 20 % wkład własny wnioskodawcy.

Zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu usuwaniem azbestu jest bardzo duże, obecnie trwa zbieranie wniosków od zainteresowanych. Należy je składać w odpowiednich, ze względu na miejsce zamieszkania, urzędach gmin.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje na temat likwidacji azbestu dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl, pod hasłem „Program usuwania azbestu”. Decyduje kolejność złożenia wniosku. Akcja usuwania azbestu potrwa do 30.11.2009 r.

Pierwszy demontaż rozpocznie się już tym tygodniu w gminie Trzemeszno, w następnym tygodniu azbest usuwany bezie w gminie Kiszkowo

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki