BIPPiątek, 09.6.2023

Dofinansowanie projektów

Dofinansowanie projektów
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r. do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2010 r.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 20 000 000,00 EUR i może ulec zmianie.

W organizowanym konkursie nie stanowią wydatków kwalifikowalnych wydatki na nabycie nieruchomości (w tym gruntu), wydatki na wybudowanie nieruchomości oraz wydatki na roboty budowlane. Z udziału w konkursie wyłączone są wszystkie projekty, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 7 stycznia 2010 roku (zmienionym w dniu 28 stycznia br., 26 lutego br., 26 marca br., 13 maja br. oraz 17 czerwca br.): tj. przedsiębiorstwa z sektora MSP (definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)) (Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008, s.3).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

  • Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi - maksymalnie 70 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi - powyżej 200 000 PLN

  • w przypadku projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW w zakresie interwencji wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883 ze zmianami) - powyżej 300 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi - 500 000 PLN, w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu - 350 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku zakupu środków trwałych przez przedsiębiorcę z sektora MSP w projektach dotyczących działalności B+R (dla własnych potrzeb) wynosi do 400 000 PLN

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Ważne:

W ramach konkursu Nr 11/I/2010 dofinansowaniu podlegać mogą projekty, których finansowa realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2008 roku natomiast rzeczowe i finansowe zakończenie nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym ogłoszenie konkursu, czyli 30 czerwca 2010 roku.

  • Finansowe rozpoczęcie realizacji projektu definiujemy jako datę zapłaty pierwszej faktury/innego dokumentu księgowego o równowa5nej wartości dowodowej poniesionej w związku z realizacja projektu,
  • Rzeczowe zakończenie realizacji projektu definiujemy jako datę podpisania przez Wnioskodawcę ostatniego protokołu odbioru lub innego równowa5nego dokumentu w ramach projektu,
  • Finansowe zakończenie realizacji projektu definiujemy jako datę zapłaty przez Wnioskodawcę ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej poniesionej w związku z realizacja projektu.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl i telefonicznie pod nr: (61) 858 12 27, (61) 858 12 37 lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ul. Rynek 10/1, 62-200 GNIEZNO tel.: 061 425 02 90, faks: 061 426 45 34 e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki