BIPCzwartek, 08.6.2023

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny
 1. CEL KONKURSU
  Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki Powiatu Gnieźnieńskiego pod względem historycznym, turystycznym jak i przyrodniczym, poprzez prezentację prac fotografów biorących udział w konkursie.

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Konkurs ma formułę otwartą, jest skierowany do wszystkich osób, które mają do czynienia z fotografią, zawodowo lub amatorsko.
  2. Udział w konkursie mogą wziąć również osoby spoza Powiatu Gnieźnieńskiego.
  3. Fotografie mają dotyczyć tylko i wyłącznie miejsc, obiektów, atrakcji i widoków z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.

 3. ZGŁASZANIE FOTOGRAFII DO KONKURSU
  1. 1Każdy uczestnik może nadesłać od 5 do 20 fotografii zapisanych na nośnikach CD w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.
  2. Każda z fotografii powinna być oznaczona w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
  3. Dane dotyczące każdej fotografii takie jak: imię i nazwisko autora, opis (tytuł) fotografii, data i miejsce jej wykonania, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do fotografii nazwę fotografowanego obiektu, mogą być zawarte w pliku tekstowym możliwym do otwarcia w programie Word zapisane na tej samej płycie co fotografie lub mogą być dołączone na osobnej kartce.
  4. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
  5. Do fotografii należy dołączyć dodatkowo dokument z podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego dla fotografów Zima w Powiecie Gnieźnieńskim w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."
  6. Zamknięte koperty z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub wysyłać na adres Wydział Promocji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie; ul. Jana Pawła II 9/10; 62 – 200 Gniezno.
  7. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.5.
  8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
  9. Fotografie można nadsyłać od 20.01.11 do 29.02.2011 r. Decyduje data stempla pocztowego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 30 dni od dnia ostatecznej daty nadsyłania prac.
  10. Oceny fotografii dokona jury powołane przez organizatora.
  11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl oraz zostaną podane do ogólnej wiadomości za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.

 4. PRAWA AUTORSKIE
  • Zgłaszając fotografie do konkursu twórca (zwany dalej Zgłaszającym) zobowiązany jest dołączyć do karty zgłoszenia oświadczenie, że jest autorem zdjęć.
  • Zgłaszający zgadza się na dystrybucję fotografii w celach promocyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego.
  • Korzystanie przez organizatora konkursu z nabytych praw nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.
  • Zgłaszający niniejszym gwarantuje, iż dzieło w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich obowiązujących wobec całości lub części dzieła.
  • Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność zarówno względem organizatora konkursu, jak i względem osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, jak i ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. SELEKCJA, KLASYFIKACJA I OCENA KONKURSOWYCH ZDJĘĆ
  Fotografie, które trafią do konkursu zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury Konkursu. W skład Jury wchodzą następujące osoby:
  • Jerzy Andrzejewski – fotograf
  • Waldemar Stube - fotograf
  • Anna Farman – fotograf
  • Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
  • Podinspektor ds. promocji turystyki; Wydział Promocji i Rozwoju;
  W przypadku otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i/lub przesunięcia niniejszego Konkursu na termin późniejszy. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nieodwołalne.

 6. NAGRODA
  Organizator konkursu przeznacza na nagrody kwotę 1500 zł brutto. Całość tej sumy będzie rozdysponowana pomiędzy trzech pierwszych najlepszych wykonawców w zależności od jakości wykonanych fotografii. Środki finansowe konieczne na rozwój zadania są zabezpieczone w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego, Planie Rozwoju Lokalnego w projekcie nr IV2Bc/87 – Zakup i dofinansowanie publikacji promujących Powiat Gnieźnieński oraz materiałów promocyjnych.

 7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
  1. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z ogłoszeniem zdobywcy pierwszego miejsca zostanie opublikowane na stronie internetowej powiatu www.powiat-gniezno.pl oraz zostanie podane do ogólnej wiadomości za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.
  2. Organizator przewiduje wystawę plenerową najlepszych fotografii na terenie Centrum Kultury „Scena to Dziwna” przy ulicy Roosevelta 42 w Gnieźnie. O terminie wystawy organizator poinformuje osobiście autorów nagrodzonych prac.

  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki