BIPPiątek, 09.6.2023

Wymogi Ochrony Środowiska w Pigułce

Wymogi Ochrony Środowiska w Pigułce
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gnieźnie, Polskiego Klubu Ekologicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, rolnicy, studenci Instytutu Ochrony Środowiska oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (technikum budowlane).

Zaproszonych gości powitała Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska–Matanda. Otwierając spotkanie A. Kujawska-Matanda zwróciła uwagę na złożony i skomplikowany zestaw obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz na potrzebę ich umiejętnej interpretacji w dobie rozwoju społeczno–gospodarczego.

W roli prelegentów wystąpili: Barbara Horodecka–Kurzawa, Anna Karlik–Maćkowiak oraz Marcin Czapracki z Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące:
  •  regulacji prawnych w zakresie usuwania azbestu i obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników;
  •  ochrony przed hałasem w świetle przepisów prawa;
  •  zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (podstawy prawne, organy wydające pozwolenia zintegrowane, organy odwoławcze, kontrolne, opłata rejestracyjna, nadzór);
  •  krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (cele, korzyści, umocowania prawne, sprawozdawczość, obowiązki prowadzących instalacje, sankcje);
  •  wymogów ochrony środowiska dla przedsiębiorców (ewidencja powstających odpadów, karty przekazania odpadów, katalog odpadów, sposoby postępowania z odpadami, stan formalno–prawnego w zależności od ilości i jakości powstających odpadów, sprawozdania do marszałka województwa o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, stan formalno–prawny w zależności od źródeł poboru wody przez zakład, w zależności od odprowadzania ścieków bytowych, ścieków technologicznych i ścieków deszczowych z terenu zanieczyszczonego, w zależności od źródeł emisji, kiedy zakład podlega pod zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ocena prawidłowości zabezpieczenia źródeł zagrożenia.
Rosnąca ilość przepisów prawa ochrony środowiska wyznacza coraz większy zakres obowiązków dla przedsiębiorców oraz mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego. Nowe ograniczenia i bariery w podejmowaniu czynności gospodarczych oraz inwestycyjnych wynikają również z przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego powiązanego z prawem ochrony środowiska.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowanie, gromadząc około 100 uczestników. Wychodząc naprzeciw potrzebie interpretacji pokaźnego zasobu przepisów Powiat Gnieźnieński będzie aktywnie uczestniczył i wspierał podnoszenie świadomości ekologicznej w tym zakresie.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki