BIPNiedziela, 28.5.2023

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, Konkurs Nr 15/III/2012, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” (wszystkie schematy)

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty, jednostopniowy.
Oferty konkursowe można składać od 22 sierpnia 2012 roku do 28 września 2012 roku, do godziny 15.00.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2013 roku.
Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 3,9 mln euro (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej) i może ulec zmianie

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionym w dniu 30 czerwca 2011 roku, 31 października 2011 roku, 16 listopada 2011 roku, 3 lutego 2012 roku, 9 lutego 2012 roku, 17 maja 2012 roku oraz 12 lipca 2012 roku) tj.:
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną,
 • administracja rządowa,
 • nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych,
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • podmioty prawne związków wyznaniowych.
Konkurs dotyczy projektów realizowanych w zakresie:
Budowy i rozbudowy:
 • elektrowni wiatrowych z instalacją do przesyłu energii,
 • kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z instalacją do przesyłu energii,
 • urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii oraz urządzeń do produkcji energii z instalacją do przesyłu energii w oparciu o biomasę i biogaz,
 • elektrowni wodnych o mocy do 10 MW z instalacją do przesyłu energii,
 • urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną z instalacją do przesyłu energii,
 • urządzeń do produkcji energii i instalacji do przesyłu energii w oparciu o inne typy odnawialnych źródeł energii,
 • urządzeń i instalacji do produkcji i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (kogeneracja) wykorzystujących OZE. Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
 • projekty nie objęte pomocą publiczną - maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych,
 • projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z programem pomocy publicznej, ale nie więcej niż 85%.
Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz www.wfosgw.poznan.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl lub telefonicznie pod numery telefonów: Maciej Lum 61/845-62-68, Aneta Sobczak 61/845-62-84, Anna Romanowska 61/845-62-73, Aneta Fiałkowska 61/845-62-71, Andrzej Dymek 61/845-62-74, Katarzyna Bosa 61/845-62-63 Marika Kuncewicz 61/845-62-11.

Źródło informacji: www.wfosgw.poznan.pl
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki