BIPPiątek, 02.6.2023

Konferencja

Konferencja
Konferencja została zorganizowana przez Starostę Gnieźnieńskiego - Dariusza Pilaka i Starostę Wrzesińskiego – Dionizego Jaśniewicza z inicjatywy Poseł na Sejm RP - Krystyny Pośledniej i Senatora RP - Piotra Gruszczyńskiego.

„Rynek Zielonych Technologii jest obecnie najszybciej rozwijającym się na świecie, dlatego mam nadzieję, że konferencja ta będzie początkiem programu pilotażowego związanego z zieloną energią, którego pomysłodawcami są Poseł na Sejm RP Krystyna Poślednia i Senator RP Piotr Gruszczyński oraz zachęci nas wszystkich do dalszych działań na rzecz rozwoju OZE” – podkreślił Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak.

Konferencja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uczestników konferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem (ponad 80 osób) powitała Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo – Danuta Grychowska. Wśród zaproszonych gości obok naszych parlamentarzystów znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, Radni Powiatu Gnieźnieńskiego, Wrzesińskiego i Gminy Czerniejewo, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Wojewódzkiego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych, Stowarzyszenia Sołtysów, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, Nadleśnictwa Gniezno i Czerniejewo, Polskiego Klubu Ekologicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Banku Ochrony Środowiska, pracownicy i przedstawiciele gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Wrzesińskiego, Średzkiego, Słupeckiego i Konińskiego, przedsiębiorcy, rolnicy oraz mieszkańcy powiatów interesujący się tematyką odnawialnych źródeł energii.

Energia stanowi jedną z najważniejszych potrzeb życiowych człowieka oraz pełni rolę w utrzymaniu równowagi gospodarczej i społecznej świata. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na polskim rynku wynika z jednej strony z wymogów UE, z drugiej wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

Jak podkreślił Piotr Gruszczyński – Senator RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki: „Podstawowym zadaniem projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii jest wdrożenie dyrektywy, której celem jest określenie ram służących dla wprowadzania udziału zielonej energii oraz promowania rozwoju rynku energetyki odnawialnej. Regulacja o odnawialnych źródłach energii została przekazana do uzgodnień resortowych oraz do konsultacji społecznych w pakiecie ustaw energetycznych tzw. „trójpaku” tj. Prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach oraz Prawo gazowe. Wiele jest aspektów, które zwracają uwagę na powagę sytuacji wprowadzania OZE w miejsce paliw kopalnych. A najważniejsze z nich to: ochrona klimatu, ochrona środowiska, wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych i bezpieczeństwo energetyczne. Postępujące prace legislacyjne nad ustawą o OZE potwierdzają spełnienie oczekiwań społecznych. Istniejące i przygotowywane europejskie i krajowe programy pomocowe pomogą szybko osiągnąć efekty ekologiczne, energetyczne i ekonomiczne”.

Prognozy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce przeprowadzone w ostatnich latach wskazują na duże możliwości jego sukcesywnego wzrostu. Stworzenie korzystnych warunków inwestowania w ten podsektor energetyki może przyczynić się do znacznego udziału źródeł energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Niezwykle istotnego znaczenia nabiera w tym kontekście możliwość skorzystania z instrumentów finansowych pochodzących ze środków krajowych jak i zagranicznych.

W swoim wystąpieniu pn. „Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Cele operacyjne: ochrona środowiska, efektywne wykorzystanie zasobów i przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Krystyna Poślednia – Poseł na Sejm RP zwróciła uwagę na uwarunkowania wynikające z projektów rozporządzeń dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i propozycję koncentracji środków finansowych dla Polski oraz przedstawiła proponowane kierunki interwencji w ramach celów tematycznych dotyczących ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną m. in. poprzez ograniczenie emisji wszystkich sektorów gospodarki, zmiany struktury nośników energii, rozwój energetyki rozproszonej, oraz zwiększenie wykorzystania urządzeń i technologii energooszczędnych.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągle wielu działań zachęcających do szerokiego jej wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński wspiera przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje oraz organizacje. Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak w swoim wystąpieniu przedstawił „Działania samorządu lokalnego podjęte na Konwencie Wójtów i Burmistrzów wspierające odnawialne źródła energii”, który odbył się w Starostwie w dniu 3.10.2012. Jak podkreślił Starosta, podczas Konwentu sformułowano następujące wnioski oraz zaplanowano podjęcie następujących działań uwzględniających potencjał zasobów w szczególności biomasy, z której można wytworzyć zbrykietowany opał ekologiczny charakteryzujący się „zerową emisją gazów cieplarnianych” do atmosfery. Zwrócono m.in. również uwagę na zalety opału z agrobiomasy jako najstarszego i najtańszego rodzaju paliwa dostępnego wokół nas, który powinien być potencjałem rozwojowym dla rozwoju społeczności lokalnej oraz potrzebę instalowania lub wymianę starych nieekonomicznych kotłów węglowych, gazowych lub olejowych na biomasowe krajowej produkcji w obiektach użyteczności publicznej jako szybkich i znacznie redukujących ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Podczas Konwentu zaplanowano również prowadzenie spotkań edukacyjnych i pokazowych prostych rozwiązań technicznych oraz użytkowych stosowania paliwa ekologicznego dla mieszkańców powiatu w poszczególnych gminach.

Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Krzysztof Mączkowski zaprezentował „Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu efektywnego wykorzystania energii”, a w szczególności formy i warunki dofinansowania.

Prelekcję pn. „Kredyty bankowe jako istotny element finansowania inwestycji z zakresu OZE” wygłosiła Daria Zielińska – Szymaniak z Banku Ochrony Środowiska S.A, zwracając uwagę na rodzaje instrumentów bankowych, koszty kwalifikowane do finansowania ze środków kredytu, warunki kredytowania, dotacje oraz zakres finansowania.

„Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w ramach programów unijnych i rządowych” z uwzględnieniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił Piotr Łykowski – Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W swoim wystąpieniu prelegent zwrócił uwagę na możliwości wydatkowania środków na różne cele, również na te z przeznaczeniem na odnawialne źródła energii w ramach 4 osi programowych: poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawy środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej oraz leader. W ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” o pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego. Maksymalny poziom pomocy wynosi od 40 - 60% i zależny jest od wieku Beneficjenta oraz kategorii obszaru, na którym będzie realizowana operacja (maks. 300 000zł).O pomoc w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca odpowiednie kryteria. Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany i wynosi od 25 – 50% kosztów kwalifikowanych (max. 20 000 000 zł, nie mniej niż 100 000 zł). Na działanie z zakresu różnicowania działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich o pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonek tego rolnika. Ponadto istnieje również możliwość otrzymania pomocy finansowej na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maks. wysokość pomocy wynosi 100 000zł. Poziom pomocy wynosi maks. 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

O „Efektywności ekonomicznej i energetycznej OZE na przykładzie biomasy z uwzględnieniem programu proponowanego przez Instytut Energii Odnawialnej” opowiedział Dyrektor Generalny firmy Asket - Roman Długi, przedstawiając m. in. zalety biomasy oraz technologię produkcji.

Całość konferencji uświetniła debata „Potencjał rozwoju OZE dla społeczności lokalnej” z udziałem przedstawicieli Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Żywa dyskusja, którą poprowadziła Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Roman Długi pozwoliła odpowiedzieć na pytania z zakresu wymagań i zobowiązań dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w zakresie OZE, ukazała różnice podatkowe pomiędzy prowadzącymi działalność gospodarczą a prowadzącymi działalność rolniczą, odpowiedziała na pytania w zakresie zachowania zasad ubezpieczenia dla rolników w przypadku podejmowania działalności związanej z OZE oraz pozwoliła odpowiedzieć na pytania czy osoby bezrobotne mogą skorzystać z proponowanych przez Urząd Pracy programów jeśli zdecydują się na wykorzystanie energii odnawialnej. Uczestnicy debaty zadawali wiele pytań, co niewątpliwe dostarczyło sporej porcji emocji, dowodów i ułatwiło zajecie stanowiska w danej sprawie.

Senator Piotr Gruszczyński przysłuchując się żywej dyskusji i zgłaszanym problemom stwierdził, że jeśli uczestnikom nasuną się jeszcze jakieś wątpliwości to za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie można zgłaszać pytania, i Senator postara się pomóc i uzyskać odpowiedzi z właściwych w sprawach ministerstwach.

Oprócz części wykładowej i debaty program konferencji obejmował również pokaz produkcji biomasy zaprezentowany przez firmę „Asket”. Każdy zainteresowany rolnik mógł otrzymać brykiet w celu sprawdzenia jego energetycznych zalet.

Atrakcją konferencji był również konkurs pn. „Dlaczego warto wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych?”. Uczestnicy odpowiadali na pytania konkursowe w formie pisemnej. Pytania dotyczyły korzyści płynących z zastosowania energetyki odnawialnej i rodzajów energii mających największe szanse rozwoju w powiecie. Pierwsze miejsce zajął Janusz Balcerzak, drugie Zbigniew Stajkowski, trzecie Andrzej Łyskawa.

Duże zainteresowanie konferencją stanowi ogromną mobilizację do dalszej pracy na rzecz budowania społecznej świadomości o zaletach odnawialnych źródeł energii. Ankiety wypełnione przez uczestników wskazują na duże zainteresowanie przedmiotową tematyką i ukazują potrzebę organizacji kolejnych konferencji w przyszłości w zakresie energetyki wiatrowej, słonecznej i biopaliw.

W związku z tym podsumowując konferencję Senator i Starosta zaproponowali wszystkim uczestnikom możliwości pomocy, doradztwo przy wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych przez pracowników Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Rynek 10/1.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki