BIPŚroda, 07.6.2023

Nabór wniosków do Działania 8.2

Nabór wniosków do Działania  8.2
W ramach dofinansowania można uzyskać wsparcie na wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B. Przedmiotem dotacji mogą być przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między współpracującymi przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Co to jest B2B?
Business to Business (angielski skrót B2B) stanowi określone powiązania między firmami tworzone za pośrednictwem Internetu, jak również innych elektronicznych systemów wymiany informacji. Wspólną cechą wszystkich relacji zachodzących pomiędzy firmami - określanych jako B2B jest dokonywanie transakcji za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Jak wykorzystać B2B w firmie?
Systemy B2B tworzą segmenty rynku będące alternatywą dla tradycyjnych kanałów dystrybucji. Można je wykorzystać w firmie do zakupów oraz sprzedaży produktów i usług. Systemy B2B są w uproszczeniu platformą do składania ofert i dokonywania zakupów Ich zastosowanie pozwala na :
  • przyśpieszenie i umożliwienie lepszej komunikacji z partnerami biznesowymi,
  • zautomatyzowanie kontroli standardów wymiany handlowej,
  • lepsze zarządzanie relacjami między partnerami biznesowymi,
  • możliwość profilowania partnerów poprzez nadawanie im różnych statusów,
  • skrócenie czasu obsługi partnera,
  • automatyzacja procesów składania zamówienia, zamawiania, fakturowania, rozliczenia zakupów, itd.
Kto może się ubiegać o dotację?
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie to mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Budżet i poziom dofinansowania:
Budżet Działania wynosi 400 817 882,00 EUR.
Kwota środków przeznaczonych na wsparcie projektów wynosi 364 636 800,00 PLN [1].

Poziom i wysokość wsparcia:
Kwota dofinansowania projektu w ramach wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 zł i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 zł. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.

Pełna dokumentacja do konkursu (regulamin przeprowadzania konkursu, kryteria wyboru projektów, wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie, itd.) dostępne na stronie internetowej poig.parp.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można uzyskać informacje na temat w/w działania oraz dofinansowania do działalności gospodarczej, inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, projektów społecznych realizowanych przez szkoły i organizacje pozarządowe. Konsultantki przekazują również informacje na temat zasad ubiegania się o wsparcie UE, omawiają dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny, jak prawidłowo rozliczyć projekt oraz przygotować się do kontroli. Na miejscu, w siedzibie PI FE, dostępne są również bezpłatne materiały informacyjne.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki