BIPNiedziela, 04.6.2023

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji pozarządowych
Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (obowiązuje wraz z Erratą z 28/09/2012).

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe - osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw w tym fundacje, stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Jednocześnie organizacje te muszą spełniać następujące warunki:
  • mieć osobowość prawną,
  • być zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ze względu na główny cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, jakim jest aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, i fakt, że może ona obejmować wszystkie aspekty życia społeczno-gospodarczego, w ramach Priorytetu I projekty będą mogły składać wszystkie podmioty spełniające powyższe kryteria formalne, niezależnie od profilu swojej działalności.

Kwota alokacji: 7 034 517 CHF

Poziom i wysokość wsparcia projekty „duże”:
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Beneficjenci zobowiązani są do współfinansowania, co najmniej 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu ( w tym min. 2% wkładu finansowego i max. 8% wkładu rzeczowego).
  • kwota dofinansowania od 10 000 CHF do 250 000 CHF,
  • okres realizacji projektu: brak ograniczenia czasowego, jednak nie dłużej niż do 30 września 2014 roku.
Przedmiotem dofinansowania będą projekty „miękkie”, nie inwestycyjne, o charakterze non profit.

Nabór wniosków trwa od 28 września 2012 r. do 28 listopada 2012 r. do godz. 17.00.
Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec lutego 2013.

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Wzory dokumentów aplikacyjnych dostępne na stronie: www.swissgrant.pl

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie trzeciego naboru wniosków projektów „dużych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF – 3,3992 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 28 września 2012.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego   
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki