BIPSobota, 03.6.2023

Fundusze unijne na e-biznes

Fundusze unijne na e-biznes
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

Termin składania wniosków: od 8 lipca do 19 lipca. do godz. 16:30

Na co można uzyskać wsparcie?
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie, co najmniej jednej nowej e-usługi.

Czym jest e-usługa?
E-usługi to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość. Wykonanie e-usługi jest niemożliwe bez wykorzystania technologii informacyjnej

E-usługa zapewnia usługobiorcy (klientowi) możliwie dużą indywidualność, jednak nie wymaga obecności obu stron w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Usługa elektroniczna musi ponadto spełniać warunek udzielania konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie. E-usługę można prowadzić za pośrednictwem kilku kanałów, takich jak: Internet, urządzenia mobilne (telefon komórkowy i inne urządzenia przenośne) oraz telewizja cyfrowa i satelitarna.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia:
  1. nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:
    • uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo
    • rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Budżet i poziom dofinansowania:
Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR.
Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektu wynosi 28 000 000,00 PLN

Poziom i wysokość wsparcia:
  • do 70%. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
  • do 85 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat oraz ubiega się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 000 PLN. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej
Minimalna kwota dofinansowania: 20 000 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania: 600 000 zł.


Wszelkie informacje wraz z dokumentacją dostępne są na stronie internetowej:
www.poig.parp.gov.pl ,
www.poig.parp.gov.pl/dokumentacja


Jednocześnie przypominamy, że w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można uzyskać informacje na temat w/w działania oraz dofinansowania na rozpoczęcie działalności, na rozwój istniejącej firmy, inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, projektów społecznych realizowanych przez szkoły i organizacje pozarządowe. Konsultantki przekazują również informacje na temat zasad ubiegania się o wsparcie UE, omawiają dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny, jak prawidłowo rozliczyć projekt oraz przygotować się do kontroli. Na miejscu, w siedzibie PI FE, dostępne są również bezpłatne materiały informacyjne.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki