BIPCzwartek, 01.6.2023

Jak i skąd pozyskać pieniądze unijne? Zapytaj w PIFE !

Jak i skąd pozyskać pieniądze unijne? Zapytaj w PIFE !
Wizyta odbyła się przy okazji kolejnego spotkania partnerów Gnieźnieńskiego Ośrodka Subregionalnego poświęconego konsultacjom propozycji projektów w ramach OSI.

Dyrektor Grzegorz Potrzebowski przyjrzał się pomieszczeniom Punktu, zlokalizowanym w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. pod względem przyszłej działalności Punktu w okresie 2014-2020. Aktualnie trwa proces oceny poszczególnych ofert na prowadzenie lokalnych Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich w całej Wielkopolsce. Ofertę na prowadzenie Punktu w Gnieźnie złożyło również Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Przypomnijmy, Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Gnieźnie (PI WRPO) powstał w dniu 8 lutego 2008 r. W kwietniu 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego objęło punkt dodatkowym dofinansowaniem. Od tego momentu zmieniła się nazwa jednostki na Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) i rozszerzył się zakres działalności informacyjno-promocyjnej. PI FE od samego początku działał w strukturze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju. Siedziba PIFE znajduje się w zasobach GARG sp. z o.o. przy ulicy Rynek 10/1.

W okresie od 8 lutego 2008 roku do 30 czerwca 2014 r. gnieźnieński Punkt Informacyjny udzielił 7269 konsultacji, pracownicy informowali również poza siedzibą Punktu podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych (49 MPI) a także podczas różnorodnych imprez zewnętrznych. Dodatkowo konsultantki gnieźnieńskiego PI FE wykazywały dużą aktywność w zakresie prowadzenia lekcji europejskich w szkołach i placówkach oświatowych. W samym roku 2013 w lekcjach europejskich z udziałem konsultantek PI FE w Gnieźnie uczestniczyło 491 uczniów. Należy nadmienić, że pionierski scenariusz zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych opracowany przez PI FE Gniezno został, od roku 2009 wdrożony w całym województwie wielkopolskim. Każdego roku w odpowiedzi na aktualne harmonogramy konkursowe konsultantki organizowały spotkania informacyjne oraz szkolenia zarówno dla beneficjentów FE, jak i dla potencjalnych beneficjentów. Łączne, we wszystkich spotkaniach/szkoleniach wzięło udział 968 osób.

Dnia 1 kwietnia 2009r. zawarto aneks, na mocy którego Powiat Gnieźnieński kontynuował pracę Punktu Informacyjnego pod nazwą Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Umowa pomiędzy instytucją Zarządzającą WRPO a Powiatem Gnieźnieńskim wygasła dnia 30 czerwca 2014r. Od dnia 1 lipca 2014r. by zapewnić mieszkańcom powiatu dostęp do informacji na temat funduszy europejskich Powiat Gnieźnieński nadal kontynuuje pracę Punkt Informacyjnego FE. W całości finansowany jest ze środków własnych z Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zawirowania wokół przyszłości PIFE w Gnieźnie powstały na początku bieżącego roku, kiedy Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął w formie uchwały decyzję co do liczby, lokalizacji oraz procedury wyboru Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w okresie programowania 2014 – 2020. W wyniku podjętej uchwały Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie miał ulec likwidacji z końcem kwietnia 2014 roku. W odpowiedzi na liczne apele w sprawie pozostawienia punktu w Gnieźnie Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Odpowiedź dla powiatu gnieźnieńskiego okazała się pozytywna, i tym samym w kolejnych latach Gniezno będzie posiadało jeden z lokalnych PI FE. Decyzję o tym, kto będzie prowadził punkt w Gnieźnie w kolejnej perspektywie finansowej rozstrzygnie z najbliższych dniach samorząd województwa wielkopolskiego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki