BIPWtorek, 06.6.2023

Elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych

Elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych

W szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński proces rekrutacji, podobnie jak w poprzednich latach, przebiegać będzie przy pomocy systemu elektronicznego. W systemie rekrutacji będzie można wybrać trzy szkoły ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński, przygotowano blisko 1,5 tysiąca miejsc.

Absolwent szkoły podstawowej może wybierać spośród następujących typów szkół ponadpodstawowych:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5- letnie technikum,
 • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone zostały na stronie internetowej:

Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022 obejmuje:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego;
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki;
 • Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego ( III LO);
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia;
 • Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka;
 • Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się w poniedziałek 17 maja. Ze względu na stan epidemii COVID-19 wnioski można składać poprzez:

 

Instrukcja „krok po kroku”

 • wejdź na stronę www.nabor.pcss.pl/szkolaponadpodstwowa (od 17 maja 2021 r.);
 • wypełnij formularz rekrutacji;
 • wydrukuj wypełniony formularz;
 • podpisz formularz przez kandydata do szkoły oraz rodzica lub prawnego opiekuna;
 • dostarcz do szkoły pierwszego wyboru lub zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną.

W przypadku wątpliwości dotyczących naboru i rekrutacji dodatkowe informacje możesz uzyskać w swojej szkole podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Najważniejsze informacje o terminach

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w dniach od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

Krótki przewodnik dla ucznia

 • WEJDŹ NA: HTTPS://NABOR.PCSS.PL/GNIEZNO/SZKOLAPONADPODSTAWOWA/
 • STWÓRZ LISTĘ PREFERENCJI PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO INFORMATORA;
 • WYPEŁNIJ WSZYSTKIE WYMAGANE POLA WNIOSKU;
 • JEŚLI DO WNIOSKU DOŁĄCZYSZ DODATKOWE OŚWIADCZENIA I ZAŚWIADCZENIA, ZAZNACZ TO KONIECZNIE WE WNIOSKU;
 • POBIERZ I WYDRUKUJ WYPEŁNIONY WNIOSEK I PODPISZ WŁASNORĘCZNIE DŁUGOPISEM;
 • PAMIĘTAJ ŻE POZOSTAŁE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU NP. OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW RÓWNIEŻ NALEŻY WYDRUKOWAĆ, WYPEŁNIĆ I PODPISAĆ.
 • POPROŚ SWOICH RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O PODPISANIE WYDRUKOWANEGO  WNIOSKU I NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW;
 • PO ZESKANOWANIU/ZROBIENIU ZDJĘĆ WSZYSTKICH DOKUMENTÓW MOŻNA JE WYSŁAĆ ZA POMOCĄ SYSTEMU DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU, MOŻESZ JE RÓWNIEŻ PO WYDRUKOWANIU DOSTARCZYĆ BEZPOŚREDNIO DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU.
 • TWOJE DANE BĘDĄ DOSTĘPNE Z DOWOLNEGO KOMPUTERA PODŁĄCZONEGO DO INTERNETU POD WARUNKIEM, ŻE PODASZ SWÓJ NUMER IDENTYFIKACYJNY ORAZ HASŁO OTRZYMANE PO WYPEŁNIENIU I ZAPISANIU WNIOSKU. JEŚLI NIE CHCESZ, ABY TWOJE DANE WPADŁY W NIEPOWOŁANE RĘCE, POWINIENEŚ CHRONIĆ SWÓJ NUMER IDENTYFIKACYJNY I HASŁO;
 • JEŚLI DOKONASZ ZMIANY WYBORU SZKOŁY I/LUB ZMIANY KOLEJNOŚCI WYBRANYCH SZKÓŁ, PONOWNIE WYPEŁNIJ WNIOSEK I PRZEŚLIJ DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki