BIPPiątek, 09.6.2023

TAK dla Unii Europejskiej

Odpowiednie przygotowanie mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do referendum akcesyjnego powinno opierać się na kilku płaszczyznach. Planuje się podjęcie następujących działań:

 1. Powołanie społecznego Forum Pro Europa przy Staroście – złożonej z autorytetów lokalnych (naukowcy, przedstawiciele kościoła, życia gospodarczego, działacze społeczni, politycy lokalni, przedstawiciele mediów) w celu propagowania przez te osoby idei wstąpienia Polski do struktur unijnych
 2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń adresowanych do mieszkańców powiatu:
  1. Dla rolników – w poszczególnych gminach z udziałem zaproszonych gości, rolników, którzy korzystają z unijnych środków oraz tych dobrze prosperujących ( realizacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)
   1. Tematyka: wspólna polityka rolna, dopłaty bezpośrednie w rolnictwie obowiązujące po przystąpieniu Polski do UE (system uproszczony), limity produkcyjne w rolnictwie dla Polski określające skalę produkcji na poszczególnych rynkach rolnych, fundusze strukturalne obowiązujące w UE
   2. Szkolenia będą miały charakter informacyjny mający na celu udzielenie rzetelnej wiedzy rolnikom jako stronie bezpośrednio zainteresowanej korzyściami płynącymi z integracji Polski z Unia Europejską
   3. Wykładowcy: pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa oraz zaproszeni wykładowcy z Akademii Rolniczej
   4. Termin: od 23 kwietnia do 14 maja
   5. Czas trwania 1 szkolenia: ok.2,5-3 godz.
  2. Dla przedsiębiorców (realizacja - GARG)
   1. Temat: „Mali i średni przedsiębiorcy w Unii Europejskiej”
   2. zajęcia 1 – Polityka Unii Europejskiej wobec MSP
    1. mali i średni przedsiębiorcy w krajach Unii Europejskiej;
    2. polityka UE wobec MSP;
    3. funkcjonowanie Jednolitego Rynku UE
    4. cztery swobody
    5. euro – waluta UE;
    6. system podatkowy w UE
   3. zajęcia 2 – Instytucje i programy pomocowe dla MSP
    1. międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze w UE;
    2. pomoc państwa dla przedsiębiorstw w ramach UE;
    3. instytucje i programy pomocowe oferujące wsparcie małym i średnim przedsiębiorcom;
    4. możliwość pozyskania partnera na rynku unijnym.
   4. zajęcia 3 – normy i certyfikaty w Unii Europejskiej
    1. polskie towary na Wspólnym Rynku - normy i certyfikaty w Polsce i w UE;
    1. oznaczenie CE warunkiem eksportu wyrobów do UE;
    2. ogólne bezpieczeństwo produktu i odpowiedzialność za produkt wadliwy.
   1. Szkolenie „Mali i średni przedsiębiorcy w Unii Europejskiej” ma na celu w sposób przejrzysty i przystępny nakreślić najważniejsze aspekty istotne dla polskich małych i średnich przedsiębiorców w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Poruszone tematy obrazują polskie i unijne przepisy, równocześnie starając się pokazać istniejące różnice i kierunki, w których nastąpią zmiany prawne. Szkolenie to poradzi przedsiębiorcom, w jaki sposób przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.
   2. Na pełen cykl szkolenia składać się będą 3 zajęcia, po 3 godziny wykładowe. Każde z tych zajęć przeprowadzane będzie raz w tygodniu (środy od godz. 1000). Planowane są dwa cykle szkoleń. Poczynając od środy 23 kwietnia poprzez kolejne 5 tygodni do 28 maja 2003 roku na ponad tydzień przed referendum wyjaśniać będziemy na zajęciach powyższe zagadnienia.
  3. Dla nauczycieli i młodzieży – spotkania w szkołach z udziałem zaproszonych gości (realizacja: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)
   1. Planowane są 4 spotkania informacyjno – szkoleniowe
    1. 23 kwietnia 9.00 – 11.00 Aula I LO w Gnieźnie (dla młodzieży starszych klas I LO w Gnieźnie, III LO w Gnieźnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych)
    2. 23 kwietnia 12.00 – 14.00 Hala Sportowa II LO w Gnieźnie (dla młodzieży starszych klas II LO w Gnieźnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,3 i 4 )
    3. 24 kwietnia 9.00 – 11.00 LO w Trzemesznie ( dla młodzieży starszych klas LO w Trzemesznie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie)
    4. 24 kwietnia 12.00 – 14.00 ZSP w Witkowie (dla młodzieży starszych klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie)
  4. Dla pracowników samorządowych – planowane jest w maju zorganizowanie jednego spotkania informacyjno-szkoleniowego dla radnych powiatowych oraz pracowników administracji powiatowej. Zaproszenie otrzymają również burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu (realizacja: Biuro Rady)
  5. Dla rencistów i emerytów – spotkania poprzez kluby seniorów, tematyka spotkań – ogólna przy uwzględnieniu problematyki przedłożonej przez samych zainteresowanych (realizacja: Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia)
 3. Przygotowanie projektów finansowanych ze środków unijnych – stały monitoring w internecie funduszy przedakcesyjnych adresowanych do samorządu powiatowego (osoby odpowiedzialne: Dyrektorzy Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Starostwa)
 4. Klub Filmu Europejskiego – pokazanie poprzez film kultury i obyczajów panujących w UE, wskazanie odmienności i tożsamości narodowych (realizacja: Wydział Promocji i Rozwoju oraz Kino PIAST)
  1. Inauguracja KFE odbyła się 27 marca projekcją filmu „Edi” z udziałem odtwórcy głównej roli Henryka Gołębiewskiego, kolejnym filmem był „Pianista”. 10 kwietnia – czyli w najbliższy czwartek odbędzie się projekcja filmu „Billy Eliot” – film brytyjski ukazujący historię młodego chłopca utalentowanego muzycznie i jego relacji z ojcem na tle wydarzeń lat 70., sytuacji w górnictwie w Wielkiej Brytanii
 5. Spotkania fotograficzne – organizacja powiatowego konkursu na temat UE (realizacja: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)
  1. Konkurs zostanie zorganizowany przy współpracy z Gnieźnieńskim Towarzystwem Fotograficznym
  2. Tematyka:
   1. „Uchwyć chwilę”
   2. „Twarz, która mówi”
   3. „Duet” (znaleziona stara fotografia w uzasadnionym przez autora duecie ze zdjęciem zrobionym dzisiaj)
  3. uroczystość zakończenia konkursu planowana jest w Auli I LO w Gnieźnie połączona z programem artystycznym w wykonaniu muzyków z Akademii Muzycznej z Poznania oraz z projekcją filmu krótkometrażowego – ok. 26-30 maja
  4. po rozstrzygnięciu konkursu otwarcie wystawy pokonkursowej, która byłaby prezentowana we wszystkich gminach Powiatu Gnieźnieńskiego w okresie V – IX 2003 r.)
 6. Współudział w organizacji festynu „Biegniemy do Europy” zaplanowanej na dzień 27 kwietnia 2003 r. (współfinansowanie przedsięwzięcia)
 7. Organizacja europejskiego mityngu sportowego – „Euro-igrce 2003”
  1. Organizatorzy: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa, II LO w Gnieźnie, GARG
  2. Uczestnicy: reprezentacje szkół ponagimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego (11 szkół + Zespół Szkół Muzycznych), reprezentacja składa się z 20 osób (10 dziewcząt i 10 chłopców ur. w 1985 r. i młodszych)
  3. Termin: 20 maja godz. 10.00
  4. Miejsce: obiekty sportowe II LO w Gnieźnie
  5. Główne założenia imprezy: podniesienie wiedzy w zakresie problematyki integracji z Unią Europejską, podniesienie sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia, propagowanie nowego stylu spędzania wolnego czasu
  6. Sposób przeprowadzenia imprezy: w skład reprezentacji szkoły wchodzą uczniowie posiadający elementarną wiedzę na temat problematyki unijnej, charakteryzujący się jednocześnie sprawnością fizyczną. Uczniowie na przemian startują w prostych konkurencjach rekreacyjnych oraz quizie dotyczącym wiedzy z zakresu prawa europejskiego, integracji z UE, języków obcych, wiedzy ogólnej o krajach UE. Pytania i zadania nie będą o wysokim poziomie trudności – chodzi o wspólną zabawę.
  7. Nagrody: puchary Starosty Gnieźnieńskiego za 1,2 i 3 miejsce
 8. Działalność Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. – bieżąca informacja i pomoc w uzyskaniu wiadomości na temat UE. PCIE działa od poniedziałku do piątku od 8.00 – 16.00. Centrum powstało w roku 2001, na jesieni i do września 2002 r. funkcjonowało w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju. Przekazanie Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej do GARG – u pozwoliło na poszerzenie zakresu przekazywanych informacji o wiadomości z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw na rynku unijnym.
 9. Zamieszczenie na stronie internetowej powiatu informacji o UE (realizacja: Wydział Promocji i Rozwoju)
  1. Tematyka (już funkcjonująca na stronie):
   1. Rola samorządów i regionów w Unii Europejskiej
   2. Programy pomocowe Unii Europejskiej przeznaczone dla samorządów
   3. Euroregiony
   4. Jak UE wspiera najuboższe regiony
  2. Na bieżąco informacja o UE będzie poszerzana o działania na rzecz integracji, które mają miejsce na terenie powiatu
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki