BIPWtorek, 21.3.2023

Stypendia dla uczniów i studentów

Stypendia dla uczniów i studentów

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające następujące warunki: uczą się lub studiują w trybie dziennym, osiągają najlepsze wyniki w nauce oraz są w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium jest przyznawane na okres od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia dla uczniów, a od 1 stycznia do 30 czerwca i 1 października do 31 grudnia dla słuchaczy i studentów.

Wnioski można składać do 5 listopada – uczniowie składają je w szkole, w której pobierają naukę, a studenci w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, pok. 211.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

  • zaświadczenie o dochodach rodziny za poprzedni rok kalendarzowy z: Urzędu Skarbowego, o dochodowości gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta, miasta i gminy,
  • uwierzytelniona kopia orzeczenia Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności.
  • pisemne oświadczenie potwierdzające status opiekuna prawnego/rodzica samotnie wychowującego dziecko.
  • Uczniowie, słuchacze i studenci I roku uwierzytelnioną kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego i zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta.
  • pozostali uczniowie, słuchacze i studenci zaświadczenie ze szkoły/uczelni o wysokości średniej w nauce za poprzedni rok.
  • zobowiązanie do natychmiastowego powiadomienia o utracie prawa do stypendium.


Ewa Michalak
Pliki do pobrania:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki