BIPPoniedziałek, 05.6.2023

„Dobre miejsce, królewska tradycja’’ – podsumowanie projektu

„Dobre miejsce, królewska tradycja’’ – podsumowanie projektu
Zmiana nastąpiła w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówieniu publicznym na druk wydawnictw promocyjnych. Rozpoczęcie realizacji projektu zostało ustalone na 3 lipca 2006 r., jego zakończenie rzeczowe na 15 października 2007 r., a zakończenie finansowe na 22 października 2007 r. Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu zostały zachowane.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 21 maja 2007 r. Projekt jest realizowany zgodnie z kategorią interwencji nr 173 – Wspólne usługi dla przemysłu turystycznego (obejmujące działalność promocyjną, sieci, konferencje i targi handlowe).

Projekt „Dobre miejsce, królewska tradycja” jest projektem o charakterze turystycznym mającym na celu promocję społeczno – gospodarczą Powiatu Gnieźnieńskiego. Celem szczegółowym jest natomiast dążenie do wydłużenia sezonu turystycznego poprzez zwiększenie świadomości potencjalnych turystów na temat atrakcji turystycznych, podniesienie jakości świadczonych usług w turystyce oraz stworzenie łatwiejszego dostępu do informacji na temat spędzania wolnego czasu. Cele szczegółowe zostały ściśle sprecyzowane we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie projektu, a przedmiotowy projekt został realizowany według założonych w nim celów. Działania podjęte przez Powiat Gnieźnieński w ramach projektu objęły następujące produkty turystyczne: Szlak Piastowski, Turystykę aktywną, Agroturytykę, Turystykę pielgrzymkową, Lednicki Park Krajobrazowy oraz Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową. Ze względu na fakt, iż podpisanie umowy nastąpiło w II kwartale br., a projekt był realizowany od III kwartału ubiegłego roku, istotna jest także informacja dotycząca ubiegłorocznych działań. W ramach projektu został zrealizowany konkurs na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Gnieźnieńskiego” oraz na „Najlepszy produkt agroturystyczny Powiatu Gnieźnieńskiego” - III i IV kwartał 2006 r.

W I kwartale 2007 r., tj. 4 lutego (rozpoczęcie okresu sprawozdawczego) odbyła się wystawa fotograficzna Mirosława Skrzypkowskiego pt. „Gniezno – Pierwsza Stolica Polski. Perła Szlaku Piastowskiego” promująca Powiat Gnieźnieński w Londynie wraz z przedstawicielami władz Powiatu. Honorowy patronat nad wystawą objął były Prezydent RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski. W szczególności zaprezentowane zostało bogactwo zabytków oraz walory turystyczno – przyrodnicze Powiatu Gnieźnieńskiego. Wystawa składała się z 40 zdjęć podzielonych na trzy grupy tematyczne: Gniezno, okolice Gniezna oraz "krok w nowoczesność", czyli komputerowe aranżacje zdjęć autora. Ponadto przygotowany został specjalny portal internetowy www.exhibition.com.pl Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem. Przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami prasy brytyjskiej i polskiej oraz tour-operatorami wskazują, że wystawa będzie prawdopodobnie przyczynkiem do szerszej współpracy oraz promocji Gniezna i regionu na Wyspach.

Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu, jest powstanie portalu turystycznego pod adresem www.turystyka.powiat-gniezno.pl Portal obok aktualności związanych z promocją turystyczną Powiatu, zawiera także podzielone tematycznie zakładki spójne z sześcioma produktami turystycznymi, których promocja została założona w projekcie. Portal zawiera także szereg informacji ułatwiających turyście poruszanie się po Gnieźnie, bazę noclegową czy przydatne mapki i opatrzony jest logami Unii Europejskiej, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz logiem Powiatu „dobre miejsce, królewska tradycja” promującym niniejszy projekt. Realizacja powyższego zadania wynika z faktu, iż władze Powiatu przykładają dużą wagę do odpowiednio przygotowanej i systematycznie uaktualnianej strony internetowej powiatu. Adres turystycznej strony internetowej powiatu jest obecnie umieszczany na wszelkich materiałach promocyjnych Powiatu, a także w materiałach prasowych. Strona internetowa została przygotowana w nowej szacie graficznej odzwierciedlającej nowy design Powiatu i jest tłumaczona na języki obce: niemiecki, angielski, hiszpański, francuski i rosyjski. Według badań marketingowych przeprowadzonych na zlecenie Powiatu, portal turystyczny spełnia swoje funkcje stanowiąc rzetelną informację na temat aktualności turystycznych w Powiecie Gnieźnieńskim i poza jego granicami oraz na temat promocji sześciu produktów turystycznych. 89% ankieterów pozytywnie oceniło jego działanie, a konkretnie zawartość strony, aktualności, łatwość nawigacji, szybkość działania oraz ogólne wrażenie. Nacisk kładziony na profesjonalną stronę internetową wynika z faktu, iż coraz więcej osób korzysta z tego rodzaju dostępu do informacji. Badania marketingowe wykazały, że aż 35% ankietowanych informacje na temat Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego czerpie właśnie drogą elektroniczną.

W ramach zadania dotyczącego zamieszczenia reklamy tematycznej w prasie branżowej i zagranicznej zostały wydane następujące pozycje: w czasopismach „Wiadomości Turystyczne” wydanych w Berlinie i w Kolonii reklama związana z Turystyką aktywną. Również w „Wiadomościach Turystycznych”, ale wydanych w Rosji i na Ukrainie reklama dotycząca Szlaku Piastowskiego. Ponadto w ogólnokrajowym czasopiśmie „Podróże” - reklama związana z Agroturystyką w Powiecie Gnieźnieńskim oraz dotycząca Szlaku Piastowskiego, natomiast reklamy dotyczące Turystyki Pielgrzymkowej zostały wydane w ogólnopolskich pismach „Przewodnik Katolicki” oraz „Nasza Droga”.

W II kwartale 2007 r. zostały także wykonane i zakupione systemy wystawiennicze, które są i będą w przyszłości wykorzystywane na wszystkich imprezach targowych, promocyjnych czy informacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. Systemy wystawiennicze obejmują swoim zakresem dwa produkty turystyczne, a mianowicie Turystykę aktywną oraz Szlak Piastowski. Ważną informacją jest na pewno fakt, iż systemy zostały wykonane w taki sposób, aby możliwy był ich swobodny transport i łatwość ich przygotowania na konkretnej imprezie, w której uczestniczył będzie Powiat Gnieźnieński. Stoisko odzwierciedla nowy design Powiatu zastosowany na wszystkich materiałach promocyjnych. Dla przykładu stoisko targowe było wystawione podczas tzw. „Śniadania piątkowego” poświęconego turystyce w jednej z gnieźnieńskich restauracji, w trakcie konferencji podsumowującej wyniki badań marketingowych na potrzeby projektu „Dobre miejsce, królewska tradycja (...)”,promowało także Powiat Gnieźnieński podczas Tour Salonu, który odbywał się w dniach 24 – 27 października br. w Poznaniu.

Kolejnym przedsięwzięciem, które odbyło się w ramach niniejszego projektu było zorganizowanie imprez promujących Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wraz z Towarzystwem Miłośników Gniezna. Zadanie zlecono do realizacji Towarzystwu Miłośników Gniezna w wyniku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na przygotowanie imprezy promocyjnej dla gnieźnieńskiej kolejki wąskotorowej. Kolejka ma charakter unikatowy. Jest to ponad stuletni zabytek. Trasa kolejki na długości 38 km rozpoczyna się w Gnieźnie – pierwszej stolicy Polski, wiedzie przez pełne uroku miejscowości Pojezierza Gnieźnieńskiego, dociera nad sam brzeg Jeziora Powidzkiego i kończy bieg w Anastazewie. Do dyspozycji turystów są zabytkowe parowozy serii Px48 i wagony osobowe z lat pięćdziesiątych oraz odkryte wagony "plenerowe". Dla grup zorganizowanych Kolejka oferuje przejazdy pociągami na zamówienie, a dla turystów indywidualnych - w sezonie letnim, w każdą sobotę i niedzielę - pociągi turystyczne według stałego rozkładu jazdy. Imprezy promujące Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową pod hasłem „Majówka z ciuchcią” odbyły się w dniach 18 – 20 maja br. Podczas trzydniowego okresu promocji kolejki wąskotorowej, zorganizowane zostały przejazdy na trasie kolejki oraz imprezy plenerowe wraz z wieńczącym majówkę koncertem na dworcu kolejki w Witkowie. Ponadto przygotowane zostały materiały reklamowe, plakaty i ogłoszenia zarówno w prasie jak i w radiu i telewizji, a także strona internetowa kolejki www.gkw-gniezno.pl W dniach 7- 15 września br. miał miejsce drugi cykl imprez związanych z promocją Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej. W ramach promocji, w Auli Medycznego Studium Zawodowego, odbyło się seminarium na temat: rola i miejsce zabytków kolejnictwa w promocji walorów turystycznych Gniezna i regionu Wielkopolski. W Młodzieżowym Domu Kultury otwarta została wystawa modeli kolejowych, w Miejskim Ośrodku Kultury miał miejsce finał konkursu fotograficznego, natomiast na dworcu Gnieźnieńskiej Kolejki odbyła się parada drezyn. Punktem kulminacyjnym była impreza na gnieźnieńskim Rynku pn. "Pożegnanie lata z ciuchcią PYRA 2007"w dniu 8 września, która zgromadziła rzesze miłośników kolejki wąskotorowej.

W III kwartale 2007 r. przygotowane zostały wydawnictwa promocyjne związane z produktami: Szlakiem Piastowskim, Turystyką Aktywną, Turystyką Pielgrzymkową Lednickim Parkiem Krajobrazowym oraz Gnieźnieńską Kolejką Wąskotorową, a także publikacje wydawnictw promujących Agroturystykę. W związku z drukiem materiałów promocyjnych zostało przeprowadzone postępowanie o zamówieniu publicznym w trybie zapytania o cenę zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. Z 2002 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm. stosując wyłączenie z ustawy, stosownie do art. 4 pkt 8 powyższej Ustawy z okresu po nowelizacji która weszła w życie dnia 25 maja 2006 roku). Zastosowanie ww. trybu pozwoliło na zagwarantowanie dobrej jakości opracowania i druku pakietów promocyjnych. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została wysłana do sześciu firm posiadających odpowiednie doświadczenie w przygotowaniu przedmiotowych zleceń. W związku z powyższym w pierwszej połowie lipca br. została przesłana do Urzędu Wojewódzkiego treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją, które zostały pozytywnie zaopiniowane. Urząd Wojewódzki otrzymał także informację dotyczącą przebiegu postępowania i wyboru wykonawcy oraz dokumentację dotyczącą przetargu, a przed podpisaniem umowy z wykonawcą, umowę jaką Powiat Gnieźnieński podpisał z wyłonionym wykonawcą również w celu uzyskania opinii Instytucji Pośredniczącej. Powiat Gnieźnieński zobowiązał się zastosować do zaleceń Instytucji Pośredniczącej dotyczącej ww. postępowania. Wszystkie dokumenty dotyczące przetargu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Urząd Wojewódzki. Projekty folderów także zostały przesłane do Instytucji Pośredniczącej drogą elektroniczną i przez nią zaakceptowane. W związku z przeprowadzeniem postępowania o zamówieniu publicznym zmniejszyła się ogólna kwota projektu, a co za tym idzie dofinansowania z EFRR. Materiały promocyjne zostały przygotowane według nowego designu powiatu i wydane zostały w sześciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, włoskiej i francuskiej. Tym samym będą one wykorzystywane do promocji Powiatu Gnieźnieńskiego zarówno w kraju jak i zagranicą, m.in. poprzez promocję na różnego rodzaju targach turystycznych, spotkaniach biznesowych, jak i podczas wizyt u partnerów zagranicznych Powiatu, np. w Niemczech a docelowo także na Ukrainie.

III kwartał to także okres wydania gadżetów promocyjnych Powiatu. Wszystkie gadżety są tematycznie związane z produktami turystycznymi promowanymi w projekcie. Są to: koszulki typu T-shirt związane z Turystyką Aktywną i Turystyką Pielgrzymkową, długopisy z nadrukiem Lednicki Park Krajobrazowy oraz Szlak Piastowski, cukierki typu „krówka” – Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa i Agroturystyka, widokówki oraz podkładki pod kubek, które są związane ze wszystkimi sześcioma produktami. Powiat Gnieźnieński organizuje corocznie szereg imprez o charakterze stricte promocyjnym, ale też sportowym czy kulturalnym również na skalę ponadregionalną. Gadżety stanowią więc świetny element będący z jednej strony rzeczą codziennego użytku, z drugiej materiałem promocyjnym.

W trakcie trwania sezonu turystycznego, zostały przeprowadzone badania marketingowe, w celu uzyskania informacji na temat postrzegania Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego przez turystów i rozpoznawalności produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego. Kwestionariusze, którymi dysponowali ankieterzy zostały rozpisane na: gości jednodniowych, turystów (pozostających w Gnieźnie przez kilka dni), dla grup wycieczkowych oraz dla turystów odwiedzających stoiska targowe powiatu podczas imprez promocyjnych. Ponadto na portalu turystycznym www.turystyka.powiat-gniezno.pl zamieszczona została ankieta dla internautów na temat portalu, a spośród nich wylosowana została osoba dla której przewidziano nagrodę – weekend w hotelu, sponsorowany przez gnieźnieński Hotel Nest. Warto dodać, że ankiety zostały przygotowane nie tylko w polskiej, ale i w angielskiej i niemieckiej wersji językowej. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, iż rzesze turystów odwiedzających Powiat Gnieźnieński pochodzą z zagranicy.

Dnia 12 października br. odbyła się konferencja podsumowująca wyniki badań marketingowych. Zaproszeni zostali nie tylko radni i zarząd powiatu, ale również szerokie grono przedstawicieli branży turystycznej: z hoteli, restauracji oraz z gospodarstw agroturystycznych. Prelegentem konferencji i jednocześnie ekspertem w przedmiotowym zakresie był dr Janusz Majewski, który współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Turystyki. Podczas konferencji dr Majewski przedstawił dwie prezentacje multimedialne: pierwszą pt. „Branding miasta czyli jak się wyróżnić od konkurencji” – będącą efektem badań marketingowych i drugą przedstawiającą wyniki badań. Na podstawie przeprowadzonych badań, powstało także opracowanie, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania, dotyczące przełożenia wyników badań na sześć produktów turystycznych będących przedmiotem projektu.

Porównując założenia z pierwszego okresu sprawozdawczego za pierwsze półrocze 2007 r. osiągnięte zostały wszystkie założenia projektu tj. zrealizowane zostały wszystkie zadania i osiągnięto zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.

Należy podkreślić, że realizacja przedmiotowego projektu jest zgodna ze Strategią Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006 – 2013 uchwaloną przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego dnia 30 czerwca 2005 r., a także z Planem Rozwoju Lokalnego z dnia 30 listopada 2005 r. Ze względu na konieczność zachowania rezultatów projektu przez okres co najmniej 5 lat, Powiat Gnieźnieński podjął konkretne działania (finansowane z budżetu powiatu tj. przygotowanie Strategii Turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych (z zachowaniem produktów promowanych poprzez projekt „Dobre miejsce, królewska tradycja (...)”) oraz przystąpienie Powiatu Gnieźnieńskiego do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, która zrzesza samorządy i podmioty działające w branży turystycznej i ma na celu ich szeroką promocję w kraju i poza jego granicami. Bardzo istotne jest także zaangażowanie szeroko pojętej branży turystycznej w działania związane z realizacją projektu. To pozwala w wysokim stopniu przypuszczać, że zachowanie rezultatów produktu będzie procesem długofalowym, przekraczającym okres 5 lat. Dla Powiatu Gnieźnieńskiego prawidłowe przeprowadzenie projektu pn. „Dobre miejsce, królewska tradycja – promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego” było także niezwykle ważne ze względu na plany realizacji projektu pn. „Szlakiem Piastowski – od gada, pradziada do Paryża, Wenecji i Rzymu”, który znalazł się na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

oprac. Wydz. PR
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki