BIPPoniedziałek, 03.10.2022

Środki z PFRON-u dla osób niepełnosprawnych

NAZWA
PROGRAMU
ADRESAT
PROGRAMU
TERMIN
SKŁADANIA
WNIOSKU
JUNIOR – program aktywności zawodowej absolwentów niepełnospr. absolwenci – osoby niepełnosprawne do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania
PAPIRUS –wspieranie publikacji i wydawnictw dot. Problematyki osób niepełnosprawnych os. fizyczna, os.prawna i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność wydawniczą w szczególności o zasięgu ogólnopolskim w IV kwartale roku poprzedzającego rok realizacji zadania
„ KU NOWOCZESNOŚCI" zakłady pracy chronionej na bieżąco w ciągu całego roku
Program utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych zakłady pracy chronionej na bieżąco w ciągu całego roku
PITAGORAS – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu uczelnie oraz instytucje kultury w ciągu roku
STUDENT –pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wpisane na listę studentów 30 dni przed datą rozpoczęcia semestru
PARTNER – wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych stowarzyszenie, fundacje, związki, izby i organizacje pracodawców i pracobiorców działające na rzecz osób niepełnospr. nie określony

Bliższych informacji o procedurach realizacji poszczególnych programów można zasięgnąć w Oddziale Wielkopolskim PFRON w Poznaniu, ul.Lindego 4 telefon: 061/843-55-16; 843-55-17; 843-55-18.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych