BIPNiedziela, 28.5.2023

Archiwum współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku

I. Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.

Roczny program współpracy powiatu gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi został opracowany przy udziale i ścisłej współpracy tychże organizacji.

Za priorytetowe dziedziny życia publicznego uznano w roku 2005 zadania z zakresu :

- pomocy społecznej
- ochrony i promocji zdrowia
- zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
- w sferze oświaty edukacji
- w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym.

W ramach wyżej dokonanych uzgodnień wdrożono realizację następujących programów

Z Dziedziny Ochrony i Promocji Zdrowia.

 

 

 1. Profilaktyka chorób układu krążenia.
  - przedmiotem badania jest badanie poziomu cholesterolu, glukozy, EKG ,RR, badania lekarskie prowadzone są przez lekarzy specjalistów , edukacja prozdrowotna,
  -pogadanki edukacyjne dla młodzieży,
  - prowadzenie badań pod kontem czynników stanowiących największe zagrożenie dla układu krążenia,
  - uświadomienie pacjentom zagrożonych rozwojem choroby o konieczności i i zmianie trybu życia,
  -program obejmuje osoby dorosłe młodzież oraz dzieci z powiatu gnieźnieńskiego .
  - wdrożony został z dniem 23.05.2005 r., a zakończony zostanie z dniem 30.11.2005 r.
 2. Działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych gruczołu piersiowego u kobiet.
  - wykonanie zdjęć mammograficznych gruczołu piersiowego opis zdjęć RTG przez radiologa z II 0 specjalizacji , wczesne wykrycie raka piersi u kobiet.
  - program wdrożony został z dniem 23.05.2005 r. a zakończy się 30.11.2005 r.
 3. Promocja zdrowego stylu życia.
  - organizacja konkursu dla młodzieży szkół gimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego na temat profilaktyki HIV/AIDS,
  - organizacja konkursu wiedzy na temat zdrowego stylu życia dla uczniów klas VI szkół podstawowych powiatu gnieźnieńskiego,
  - organizacja konkursu dla czytelników lokalnej prasy na temat zdrowego stylu życia,
  - zakup pomocy metodycznych dot. zdrowego stylu życia,
  - program obejmuje osoby dorosłe oraz młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnychz terenu powiatu gnieźnieńskiego,
  - program jest prowadzony od 15.07.2005 r do dnia 30.11.2005 r.
 4. Promocja zdrowego stylu życia.
  - w ramach tego programu prowadzone są badania profilaktyczne gruczołu krokowego wraz z badaniami USG pęcherza moczowego, dróg moczowych i nerek .
  - badanie laboratoryjne krwi i moczu,
  - badaniem objęci są mężczyźni z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
  - program realizowany jest w okresie od 6.09.2005 r. do 30.11.2005 r.

Z Dziedziny Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

 1. Program "Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych".
  - udzielanie ofiarom wypadków pomocy rehabilitacyjnej , ekonomicznej i prawnej,
  - pomoc w uzyskaniu właściwej opieki medycznej dla poszkodowanych w wypadkach,
  - pomoc w znalezieniu miejsc pracy dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
  - program obejmuje mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego,
  - realizacja programu rozpoczęła się z dniem 23.05.2005 r. a zakończy się z dniem 31.10.2005 r.

II. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętą strategią działania odbywa się poprzez :
  - powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym,
  - wspieranie działań organizacji pozarządowych zarówno organizacyjnie, jak również merytorycznie i finansowo poprzez dofinansowanie wyżej wskazanych sfer życia publicznego.
  - uczestnictwo w posiedzeniach Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  - umożliwianie organizacjom pozarządowym nabywanie lokali z przeznaczeniem na działalność statutową,
  - prowadzenie szeroko pojętej informacji w mediach , internecie oraz prasie stanowiącej podstawę partnerstwa , uczciwej konkurencji , a także efektywności współpracy.

Szczegółowo powyższa kwestia opisana jest w Programie Współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

III. Powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Koordynatorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiz ramienia Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego jest członek Zarządu pełniący funkcję przewodniczącego Komisji Konsultacyjnej.

IV. Powołanie zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komisja Konsultacyjna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi została powołana w drodze zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego. Zadaniem w/w Komisji jest pełnienie funkcji doradczej , opiniodawczej a także pełnienie funkcji o charakterze inicjatywnym. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele reprezentujący różnorodne dziedziny życia publicznego.

V. Sposób dotowania organizacji pozarządowych.

W zależności od lokalnych potrzeb powierzenie realizacji zadań odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert. Sposób punktacji ofert w danym konkursie ustala każdorazowo odpowiednia Komisja Konkursowa przed przystąpieniem do oceny nadesłanych ofert. Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe odbywa się na postawie zawartych umów.

VI. Sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Każdy Wydział Starostwa Powiatowego w Gnieźnie prowadzi bezpośredni nadzór w zakresie prawidłowości ,terminowości wykonania zleconego zadania. Ponadto , jeśli zadanie merytorycznie podlega jednostce organizacyjnej powiatu, bezpośredni nadzór nad rzetelnością oraz terminowością wykonania zadania sprawuje dana jednostka.

VII. Zasady Komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi - harmonogram spotkań władz gminy z organizacjami.

30.09.2004 r. - przedstawienie problematyki ustawy o działalności pożytku publicznego,

6.10.2004 r. - powołanie Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

26.10.2004 r. - spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie omówienia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi.

19.11.2004 r. - powołano w drodze Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego Komisję Konsultacyjną w sprawie realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego . Komisja Konsultacyjna składa się z 20 osób reprezentujące różne dziedziny życia publicznego.

30 .11.2004 r. - Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła Program Współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi.

10.12.2004 r. - Odbyło się posiedzenie Komisji Konsultacyjnej w sprawie omówienia projektów konkursów przewidzianych do realizacji w roku 2006.

9.02.2005 r. - Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przyjmuje regulamin Komisji Konkursowych , których zadaniem jest ocena ofert składanych w ramach otwartych konkursów.

18.02.2005 r. - Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konsultacyjnej oraz przedstawienie otwartych konkursów ofert na rok 2006. Powołano 6 Komisji Konkursowych ,których zadaniem jest sprawdzenie każdej wpływającej oferty pod względem formalnym . Przy ocenie ofert pod uwagę bierze się kryteria zawarte w ogłoszeniu konkursu.

drukuj:
udostępnij: