BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Informacje demograficzne miasta Browary

W mieście Browary mieszka 92,103 tys. osób, co stanowi 5,3 % ludności zamieszkującej Obwód Kijowski. Mężczyźni stanowią 46%, a kobiety 54% wszystkich mieszkańców miasta.

W wieku przedprodukcyjnym (od 0 do 14 lat) jest 15% ludności, w wieku produkcyjnym (15-59 lat)- 71%, a w wieku poprodukcyjnym jest 14 %. Średni miesięczny zarobek w 2007 roku wynosił 1463,71 UAH, natomiast w maju 2008 roku wynosił 1853,23 UAH, czyli 26, 6 % więcej niż na początku roku 2008.

Dziś w mieście Browary zauważa się pozytywną tendencje do poprawy jakości życia ludności, co jest związane z procesami migracyjnymi.
 

Podstawowe parametry rozwoju społecznego i gospodarczego w 2007 roku, w mln. UAH.
 
Wielkość realizacji produkcji przemysłowej 540, 47
Inwestycje w kapitał trwały 818,8
Obrót brutto towarów detalicznych w organizacjach handlowych i przedsiębiorstwach prywatnych 400,1
Ilość wytworzonych produktów (artykułów handlowych, usług i robót) 579,6
 
Ilość osób zatrudnionych w głównych dziedzinach gospodarki miasta Browary w 2007 roku w tys.
 
W sumie 20,190
Łącznie:  
Gospodarka 6,566
Rolnictwo 0,143
Transport 1,601
Budownictwo 3,041
Handel 1,836
Urzędy, szkoły, ochrona zdrowia ,kultura 4,503
Sektor bankowy 0,412
Usługi 1,722
Inne 0,366
 
Miesięczna średnia płac w 2007 r., w UAH
 
W sumie 1464,0
Łącznie:  
Gospodarka 1554,6
Transport 1158,4
Budownictwo 1659,1
Sprzedaż hurtowa i handel detaliczny 2311,6
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 1166,3
Oświata 1007,0
Działalność finansowa 1874,0
Administracja państwowa 1960,3
Usług i publiczne i prywatne 1050,1
 
Siła robocza w 2007 roku
 
Ilość ludności zdolnej do pracy 61,0
Ilość ludności w mieście Browary 20, 19
Ilość mężczyzn 9,69
Ilość kobiet 10,50
  %
Stopień bezrobocia 0,9
Organizacje budżetowe 22,3
Sektor prywatny 7,7
 
Skonsolidowany budżet miasta, w mln. UAH (stan na 01.01.08)
 
Dochody (w ogóle) 241, 7
Rozchody (w ogóle) 221,7

 
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki