BIPPoniedziałek, 03.10.2022

XLII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 24 czerwca 2021

Zwołanie sesji VI kadencji 2018 -2023
XLII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
24 czerwca 2021 r. godz. 12.00 w trybie zdalnym
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Raport o stanie powiatu:

a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego

5. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:

a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2020 rok,

b) sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020,

c) informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020,

d) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami,

e) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego  za 2020 rok,

f) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok,

g) dyskusja absolutoryjna,

h) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego,

i) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

6. Roczne sprawozdanie z działalności i finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2020 oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2021

7.Podjęcie uchwał:

a) w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Ochotniczej Straży Pożarnej Goczałkowo- Gurówko,

b) w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Jarosławowi Krawczykowi,

c) w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Januszowi Krawczykowi,

d) w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Andrzejowi Fabiszakowi,

e) w sprawie: zmiany Uchwały nr XX/134/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie,

f) w sprawie: utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 15 w Gnieźnie, zorganizowanej  w podmiocie leczniczym,

g) w sprawie: utworzenia IV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Gnieźnie, zorganizowanego w podmiocie leczniczym,

h) w sprawie: utworzenia Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie,

i) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/118/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie,

j) w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2027,

k) w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Trzemesznie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

l) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021- 2031,Uchwała, Zał 1, Zał 2, Tabela, Uzasadnienie

m) w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

8.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne głosy i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych