BIPPoniedziałek, 05.6.2023

INFORMACJA REALIZATORA DOTYCZĄCA PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III NA ROK 2023

INFORMACJA REALIZATORA DOTYCZĄCA PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III NA ROK 2023

W dniu 30.11.2022 r.  Powiat Gnieźnieński wyraził gotowość wstąpienia w rolę realizatora Programu wyrównywania różnic między regionami III na rok 2023, zarządzanego przez PFRON.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie gromadzi wnioski zainteresowanych podmiotów w sprawie przyznania dofinansowania przez PFRON w obszarach B, C, D i F programu, a następnie poddaje je weryfikacji formalnej i sporządza dokument zbiorczy, określony w programie jako „Wystąpienie” spełniające wymagania konkursu, po czym przedkłada do oceny przez komisję powołaną przez PFRON.

Powiat, jako JST, składa odrębny „Wniosek” w imieniu własnym, na rzecz jednostek organizacyjnych, dla których jest organem prowadzącym.

Informacje o programie oraz dokumentacja są dostępne na stronie WWW: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/

 

OPIS PROCEDUR REALIZATORA

I.KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU - PRESELEKCJA

W celu przystąpienia do wnioskowania, należy wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia projektu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej informacji, po czym zeskanować i w formacie *.pdf, w kolorze, przesłać najpóźniej do dnia 31.12.2022 r. na adres e-mail: pwrmr@powiat-gniezno.pl.

Karta zgłoszenia projektu jest elementem preselekcji projektów zgłoszonych do realizacji.

Do dnia 13 stycznia 2023 r. Powiat Gnieźnieński wystosuje drogą elektroniczną do podmiotów, które poprawnie wypełnią Kartę zgłoszenia projektu i zostaną wstępnie zakwalifikowane do Programu, zaproszenie do przygotowywania właściwych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON. Otrzymacie Państwo również odpowiedź e-mail, jeśli projekt nie będzie kwalifikował się do Programu.

II.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Po uzyskaniu zaproszenia od Powiatu Gnieźnieńskiego prosimy o wypełnienie Załącznika nr 2 do informacji Powiatu Gnieźnieńskiego o realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III na rok 2023 – formularza Wniosku o dofinansowanie.

W zależności od tego, z którego obszaru dany Beneficjent będzie chciał uzyskać dofinansowanie, powinien wypełnić część ogólną wniosku oraz tylko tę część, która dotyczy danego obszaru (np. B). Tabele dla innych obszarów można usunąć.

Termin na składanie do Powiatu Gnieźnieńskiego wypełnionych właściwych wniosków wraz załącznikami upływa z dniem 1 lutego 2023 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (na parterze budynku przy ul. Jana Pawła II 9/10) podpisane, opieczętowane we wskazanych miejscach, parafowane na każdej stronie, wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane (jak do umieszczenia w segregatorze), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami, w skoroszycie/teczce opisanej nazwą programu i danymi wnioskodawcy. Do  wersji papierowych wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną w formacie *.doc, nagraną na jednej opisanej nazwą programu i wnioskodawcy płycie CD, włożonej w kopertę (kopertę należy przypiąć zszywaczem do teczki).

Do dnia 15 lutego 2023 r. zostanie dokonana weryfikacja formalna wniosków, będą przeprowadzone ewentualne konsultacje, poprawki i uzupełnienia. W tym celu prosimy o wyznaczenie jednej osoby prowadzącej sprawy złożonych wniosków, posiadającej adres internetowy e-mail oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu.

Pozytywnie zweryfikowane przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wnioski zostaną złożone przez Powiat Gnieźnieński do dnia 1 marca 2023 r. do Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

Pytania można kierować na adres e-mail: pwrmr@powiat-gniezno.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH – POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno oraz Starosta Gnieźnieński z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10. 62-200 Gniezno.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat-gniezno.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wnioskowania o dofinansowanie z Programu wyrównywania różnic między regionami III ze środków PFRON na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 z późn. zm.).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami o archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do przechowywania danych osobowych w przypadku przekonania, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie, lub przekonania, że posiadane dane przez Starostwo nie są już potrzebne do celów przetwarzania, natomiast są potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
  4. żądania usunięcia danych gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, lub gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
  6. wycofania zgody na przetwarzanie danych dotyczących w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie jest możliwe tylko w odniesieniu do tych danych, na których przetwarzanie Pani/Pan  wyraził zgodę. Wycofanie zgody nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa.
  1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym  i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. W przypadku niepodania danych zostanie wydane zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.
  2. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Spis załączników:

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki