BIPCzwartek, 20.1.2022

Archiwum współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku

I. Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.

Roczny program współpracy powiatu gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi został opracowany przy udziale i ścisłej współpracy tychże organizacji.

Za priorytetowe dziedziny życia publicznego uznano w roku 2005 zadania z zakresu :

- pomocy społecznej
- ochrony i promocji zdrowia
- zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
- w sferze oświaty edukacji
- w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym.

W ramach wyżej dokonanych uzgodnień wdrożono realizację następujących programów

Z Dziedziny Ochrony i Promocji Zdrowia.

 

 

 1. Profilaktyka chorób układu krążenia.
  - przedmiotem badania jest badanie poziomu cholesterolu, glukozy, EKG ,RR, badania lekarskie prowadzone są przez lekarzy specjalistów , edukacja prozdrowotna,
  -pogadanki edukacyjne dla młodzieży,
  - prowadzenie badań pod kontem czynników stanowiących największe zagrożenie dla układu krążenia,
  - uświadomienie pacjentom zagrożonych rozwojem choroby o konieczności i i zmianie trybu życia,
  -program obejmuje osoby dorosłe młodzież oraz dzieci z powiatu gnieźnieńskiego .
  - wdrożony został z dniem 23.05.2005 r., a zakończony zostanie z dniem 30.11.2005 r.
 2. Działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych gruczołu piersiowego u kobiet.
  - wykonanie zdjęć mammograficznych gruczołu piersiowego opis zdjęć RTG przez radiologa z II 0 specjalizacji , wczesne wykrycie raka piersi u kobiet.
  - program wdrożony został z dniem 23.05.2005 r. a zakończy się 30.11.2005 r.
 3. Promocja zdrowego stylu życia.
  - organizacja konkursu dla młodzieży szkół gimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego na temat profilaktyki HIV/AIDS,
  - organizacja konkursu wiedzy na temat zdrowego stylu życia dla uczniów klas VI szkół podstawowych powiatu gnieźnieńskiego,
  - organizacja konkursu dla czytelników lokalnej prasy na temat zdrowego stylu życia,
  - zakup pomocy metodycznych dot. zdrowego stylu życia,
  - program obejmuje osoby dorosłe oraz młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnychz terenu powiatu gnieźnieńskiego,
  - program jest prowadzony od 15.07.2005 r do dnia 30.11.2005 r.
 4. Promocja zdrowego stylu życia.
  - w ramach tego programu prowadzone są badania profilaktyczne gruczołu krokowego wraz z badaniami USG pęcherza moczowego, dróg moczowych i nerek .
  - badanie laboratoryjne krwi i moczu,
  - badaniem objęci są mężczyźni z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
  - program realizowany jest w okresie od 6.09.2005 r. do 30.11.2005 r.

Z Dziedziny Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

 1. Program "Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych".
  - udzielanie ofiarom wypadków pomocy rehabilitacyjnej , ekonomicznej i prawnej,
  - pomoc w uzyskaniu właściwej opieki medycznej dla poszkodowanych w wypadkach,
  - pomoc w znalezieniu miejsc pracy dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
  - program obejmuje mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego,
  - realizacja programu rozpoczęła się z dniem 23.05.2005 r. a zakończy się z dniem 31.10.2005 r.

II. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętą strategią działania odbywa się poprzez :
  - powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym,
  - wspieranie działań organizacji pozarządowych zarówno organizacyjnie, jak również merytorycznie i finansowo poprzez dofinansowanie wyżej wskazanych sfer życia publicznego.
  - uczestnictwo w posiedzeniach Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  - umożliwianie organizacjom pozarządowym nabywanie lokali z przeznaczeniem na działalność statutową,
  - prowadzenie szeroko pojętej informacji w mediach , internecie oraz prasie stanowiącej podstawę partnerstwa , uczciwej konkurencji , a także efektywności współpracy.

Szczegółowo powyższa kwestia opisana jest w Programie Współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

III. Powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Koordynatorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiz ramienia Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego jest członek Zarządu pełniący funkcję przewodniczącego Komisji Konsultacyjnej.

IV. Powołanie zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komisja Konsultacyjna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi została powołana w drodze zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego. Zadaniem w/w Komisji jest pełnienie funkcji doradczej , opiniodawczej a także pełnienie funkcji o charakterze inicjatywnym. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele reprezentujący różnorodne dziedziny życia publicznego.

V. Sposób dotowania organizacji pozarządowych.

W zależności od lokalnych potrzeb powierzenie realizacji zadań odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert. Sposób punktacji ofert w danym konkursie ustala każdorazowo odpowiednia Komisja Konkursowa przed przystąpieniem do oceny nadesłanych ofert. Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe odbywa się na postawie zawartych umów.

VI. Sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Każdy Wydział Starostwa Powiatowego w Gnieźnie prowadzi bezpośredni nadzór w zakresie prawidłowości ,terminowości wykonania zleconego zadania. Ponadto , jeśli zadanie merytorycznie podlega jednostce organizacyjnej powiatu, bezpośredni nadzór nad rzetelnością oraz terminowością wykonania zadania sprawuje dana jednostka.

VII. Zasady Komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi - harmonogram spotkań władz gminy z organizacjami.

30.09.2004 r. - przedstawienie problematyki ustawy o działalności pożytku publicznego,

6.10.2004 r. - powołanie Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

26.10.2004 r. - spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie omówienia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi.

19.11.2004 r. - powołano w drodze Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego Komisję Konsultacyjną w sprawie realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego . Komisja Konsultacyjna składa się z 20 osób reprezentujące różne dziedziny życia publicznego.

30 .11.2004 r. - Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła Program Współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi.

10.12.2004 r. - Odbyło się posiedzenie Komisji Konsultacyjnej w sprawie omówienia projektów konkursów przewidzianych do realizacji w roku 2006.

9.02.2005 r. - Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przyjmuje regulamin Komisji Konkursowych , których zadaniem jest ocena ofert składanych w ramach otwartych konkursów.

18.02.2005 r. - Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konsultacyjnej oraz przedstawienie otwartych konkursów ofert na rok 2006. Powołano 6 Komisji Konkursowych ,których zadaniem jest sprawdzenie każdej wpływającej oferty pod względem formalnym . Przy ocenie ofert pod uwagę bierze się kryteria zawarte w ogłoszeniu konkursu.

drukuj:
udostępnij:
Dla mieszkańca
Jak załatwić sprawę Podgląd statusu kolejki Biuro rzeczy znalezionych Informator medyczny i wykaz aptek Nieodpłatna pomoc prawna Punkt paszportowy Organizacje Pozarządowe Społeczna Straż Rybacka Ogłoszenia Obrona Cywilna Rezerwacja rejestracji pojazdów
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych