BIPCzwartek, 08.6.2023

Otrwarty Konkurs Ofert

OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego

p.n. "Promocja zdrowego stylu życia"

Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r., Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XXI/166/2004 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego p.n. "Promocja zdrowego stylu życia"

I. Cel konkursu.

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowych realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem IV pkt 2 ppkt b i pkt 5 ppkt.c Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XXI/166/2004).

II. Rodzaj zadania.

Realizacja zadania polega na edukacji młodzieży, rodziców dotyczącej wielu niebezpieczeństw o charakterze społecznym tj.: alkoholizmu, narkomani, przemocy agresji, depresji, anoreksji, bulimii .
Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez :
 • spotkania "pogadanki" dla młodzieży, rodziców z lekarzami, specjalistami zajmującymi się na co dzień wymienionymi wyżej zagadnieniami
 • bezpłatne dyżury lekarza psychiatry, psychologa dla mieszkańców powiatu
 • "wizualne" formy ukazania młodzieży zagrożeń społecznych i ich skutków
 • materiały informacyjne (foldery, ulotki, itp.)
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył w 2005 roku kwotę 16.000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).
 • Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia , którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym z rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 • Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadnia określa się od dnia 14 maja 2005r. do 30 listopada 2005r.
Warunki realizacji:
 • Przeprowadzenie pogadanek wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego, obejmujących jak największą populację mieszkańców
 • Zorganizowanie bezpłatnych dyżurów psychiatry i psychologa dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego
 • Dopuszcza się prezentacje wizualne wymienionych w zadaniu zagrożeń społecznych
 • Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje w zleconym temacie.
 • Zakończenie realizacji zadania poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia i wykazu osób w nim uczestniczących

VI. Termin składania ofert.

 • Termin składania ofert wyznacza się na dzień 18 kwietnia 2005 roku do godz. 15.00.
 • Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór oferty nastąpi w terminie 21 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 • Zawartość merytoryczna oferty.
 • Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 • Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania - ilość uczestników.
 • Wiarygodny budżet.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003r. Nr193, poz. 1891).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • otwarcie odrębnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienie ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003r. Nr193, poz. 1891).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:

Marek Kosmala - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony
Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 07 27
Marlena Majchrzak- z-ca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w
Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 07 43
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki