BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Poradnik Interesanta - Wydział Architektury i Budownictwa

Uwaga !
Zamieszczone karty usług zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonychspraw w danym wydziale.

Wniosek potrzebny do danej sprawy umieszczony jest w danej „Karcie usługi”, w sekcji „10. Formularze wniosków i druków do pobrania”.
   

 


Do pobrania- nowe formularze - obowiązujące od 17.12.2016r.:

 

 

 


AB - 01 Wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych i ich części
AB - 02 Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę
AB - 03 Zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych
AB - 04 Zgłoszenia zamiaru rozbiórki
AB - 05 Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
AB - 06 Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu lub przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby
AB - 07 Wydawanie decyzji zmieniających
AB - 08 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
AB - 09 Wydawanie dzienników budowy lub rozbiórki
AB - 10 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu
AB - 11 Występowanie do Ministra Infrastruktury o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
AB - 12 Wystawianie duplikatów pozwoleń na budowę oraz udostępnianie do wglądu dokumentacji budowlanej stanowiącej zasób archiwalny
AB - 13 Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, na teren sąsiedniej nieruchomości
AB - 14 Zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
AB - 15 Zgłoszenia zamiaru budowy lub przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
AB - 16 Zgłoszenia zamiaru budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz przebudowy sieci gazowych lub elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt. 19a

Objaśnienia - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki