BIPPiątek, 27.1.2023

Przetarg nieograniczony - Remont elewacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
ul. Żwirki i Wigury 27
62-200 Gniezno
tel. - fax 061 426 - 14 - 22

 

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 C

 

 

 

 

 

na remont elewacji budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
w Gnieźnie

 

 

1.Termin realizacji od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 25.08.2006r.
2.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ lub za zaliczeniem pocztowym.
3.Uprawniona do kontaktów z oferentami : Barbara Łukomska,tel. 061 - 426 - 14 -22, w godz. 8.00 - 12.00
4.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariat - wterminie do dnia 30.06.2006r. do godz. 8.00.
5.Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2006r. o godz. 10.00 w siedzibiezamawiającego - gabinet Dyrektora SOSW.
6.Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Oferta winna obejmowaćcałość zamówienia : nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
8.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1, 2 prawa zamówień publicznych i spełnią pozostałe warunki wymienione w SIWZ, tj. zapewnią co najmniej 3 letni okres gwarancji na wykonaną elewację.
9.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

Cena oferty: 100%

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych