BIPNiedziela, 20.6.2021

Przetarg ustny nieograniczony - Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza drugi przetarg ustany nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego , położonej w Gnieźnie przy ulicach : Cieszkowskiego - Kasprowicza , oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 135 /3 na ark. mapy 44 o pow. 0,45.91 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 9598 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie .

cena wywoławcza - 945.700,00 zł.
( słowniezłotych: dziewięćsetczterdzieścipięćtysięcysiedemset 00/100 )

 

wadium - 189.000,00 zł.

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkami zespolonymi : internatu, stołówki z kuchnią oraz kotłowni:
- budynek internatu - 4 kondygnacyjny o pow. użytk. 2.130,69 m2 ,
- budynek stołówki z kuchnią - parterowy , podpiwniczony o pow. użytk. 713,71 m2 ,
- budynek kotłowni - parterowy , podpiwniczony o pow. użytk. 99,65m2 , rok budowy -1974 .

Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , który jest opracowywany. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-wania przestrzennego Miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XV/141/2000 z dnia 11.02.2000 r. nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe , symbol MU , w szczególności pod publiczną oświatę . Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń czy zobowiązań. W przypadku cudzoziemców w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców , umowa zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania zezwolenia w trybie określonym w tej ustawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto : Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 48102041150000980200041111 do dnia 2 czerwca 2006 r. . Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .W przypadku , gdy osoba , która przetarg wygra , nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialne i sądowe .

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2006 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B , pok. nr 18 o godz. 11.00.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B , pok. nr 14 , tel., fax (061) 426 46 88.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych