BIPPiątek, 01.7.2022

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych

Nazwa sprawy:

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Zdrowia

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

pokój nr 0.25, tel.: 61 424 66 11

z zakresu ochrony i promocja zdrowia

 

Wydział Edukacji

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.12 / tel.: 61 424 07 47

z zakresu nauka, edukacja, oświata i wychowanie

 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,

II piętro, pok. nr 2.09 / tel.: 61 424 07 47

turystyka i krajoznawstwo

II piętro, pok. nr 2.43 / tel.: 61 424 07 43

 

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.21 / tel.: 61 424 07 48

z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 

Zakres świadczonej usługi:

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków/ofert o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno 

Wymagane dokumenty:

Wniosek / oferta podmiotu o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego. Wniosek/oferta  powinien zawierać w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

Opłaty:

Opłat nie pobiera się

Sposób załatwienia sprawy:

Podpisanie umowy lub odrzucenie wniosku/oferty na realizację  zadania publicznego.

Termin załatwienia sprawy:

Do 21 dni (od złożenia wniosku do podpisania umowy / odrzucenie oferty)

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie ma zastosowania.

Podstawa prawna:

  • art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016.1817 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2016.1300)

 

Dodatkowe informacje:

  • Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są organizacje pozarządowe oraz podmioty  określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016.1817 ze zm.)
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust.1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł
  • wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych